België

Programme opérationnel FSE Wallonie-Bruxelles 2020.eu

Programme description

De uitgaven van het ESF zijn gericht op verbetering van het onderwijs en opleidingen en betere kansen voor jonge mensen en mensen die met meerdere obstakels worden geconfronteerd tijdens hun zoektocht naar werk.

In het Operationeel programma voor Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds voor de periode 2014-2020 worden de prioriteiten en doelstellingen beschreven voor de uitgave van 1,192 miljard EUR (waarvan 614 miljoen EUR van het EU-budget, waaronder 36,6 miljoen EUR uit het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief) dat bijdraagt tot de creatie van banen en de versteviging van sociale samenhang in Wallonië en Brussel.

De algemene doelstelling van het programma is de verbetering van de productiviteit en van het tewerkstellingspercentage en sociale insluiting in de gebieden Wallonië en Brussel. Het is onder andere bedoeld om opleiding en onderwijs te verbeteren, om discriminatie te bestrijden en om de meest kwetsbare groepen beter te integreren, met specifieke aandacht voor langdurig werklozen en jonge mensen. De investeringen behelzen vier hoofdgebieden:

  • Voor een duurzame integratie van jonge mensen op de arbeidsmarkt zullen acties worden uitgevoerd om werkervaring aan te bieden, om specifieke opleidingen te organiseren in combinatie met werk, en, onder andere, om de overgang tussen school en het beroepsleven beter te regelen. De concrete projecten zullen ook gericht zijn op het aanpakken van voortijdig schoolverlaten. Naar verwachting zullen de kwalificaties van 18.300 jonge mensen hierdoor verbeteren, zullen 15.600 van hen de weg vinden naar voortgezet onderwijs en zullen ongeveer 18.000 van hen een job vinden.
  • Ongeveer 38 % van het ESF-bedrag is gereserveerd voor de sociale en professionele integratie van de meest behoeftigen en zij die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. De ontwikkelde acties zouden de effecten moeten verminderen van de stigmatisering die gepaard gaat met armoede, een laag opleidingsniveau, etnische afstamming of seksuele identiteit. Met individuele bijbehorende maatregelen voor toegang tot integratie en opleidingen zouden 12.400 kansarme mensen opnieuw op het juiste spoor moeten worden gezet voor het zoeken naar werk, voor onderwijs of voor werk.
  • Daarnaast wordt 35 % van het ESF-bedrag besteed aan de verbetering van onderwijs- en opleidingssystemen voor iedereen. Er zal een specifieke focus liggen op de valorisatie van technisch onderwijs en beroepen waarbij handenarbeid centraal staat, maar ook op hoger onderwijs voor gebieden met een hoge meerwaarde. Deze maatregelen zouden ook een positief effect moeten hebben op de inzetbaarheid van langdurig werklozen en de concurrentiekracht van bedrijven.
  • Voor de bevordering van handel en creativiteit wordt ook een nadruk gelegd op de verhoging van de kwalificaties van werkzoekenden, zodat zij een betere toegang hebben tot de arbeidsmarkt, en op de ondersteuning van arbeiders om zich te kunnen aanpassen aan technologische evoluties op het vlak tewerkstelling, vaardigheden en kwalificaties. Er zullen ook acties worden georganiseerd ter bevordering van werk als zelfstandige, ondernemerschap, een leven lang leren en ondersteuning van innovatie.

Tekst van het programma

Programme opérationnel FSE Wallonie-Bruxelles 2020.eu

Regions

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

RÉGION WALLONNE

Funds

ESF: 525,929,050.00 €

YEI: 108,384,390.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO10 - Education and training

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,214,434,685.00 €

Total EU contribution: 634,313,440.00 €

Managing Authority

Ministre Président du Gouvernement Wallon

Rue Mazy 25

5100 Jambes

+32 (081) 33.14.95

http://www.fse.be/

Head of unit

CCI number: 2014BE05M9OP001