Noordwest-Europa zet zichzelf op de kaart als toonaangevende Europese regio op het gebied van bio-energie

Diverse partners in Noordwest-Europa hebben de handen ineen geslagen om een netwerk van ondersteuningscentra voor bio-energie op te zetten. Het doel is verbetering van de energiezekerheid, vermindering van de koolstofemissie en stimulering van de economie.

Extra tools

 

De overstap naar een bio-economie is een van de voornaamste uitdagingen van Europa. Door de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energie worden natuurlijke hulpbronnen uitgeput en wordt de druk op het milieu steeds groter. De productie van plastic en andere materialen, evenals brandstoffen en energie, is van cruciaal belang, maar er zijn nieuwe en groenere energiebronnen nodig.

Het BioenNW-project is erop gericht de productie van bio-energie in geheel Noordwest-Europa te vergroten door bevordering van een regeling voor gedecentraliseerde warmte en stroom waarbij anaerobe vergisting en intermediaire pyrolyse worden geïntegreerd. Middels deze technologieën moet het gebruik van andere basismaterialen op het platteland en in de steden mogelijk worden gemaakt.

Opzetten van een netwerk van ondersteuningscentra voor bio-energie

Via een transnationale ondersteuningsstructuur is in elk van de bij het project betrokken lidstaten een ondersteuningscentrum voor bio-energie opgezet. Het project is bedoeld om innovatie en bedrijfsontwikkeling in Noordwest-Europa een impuls te geven en aan te tonen dat bio-energie veilig en economisch levensvatbaar is. Het doel is daarnaast om de ontwikkeling van lokale energienetwerken te stimuleren. Belanghebbenden worden gestimuleerd onderzoek te doen naar meerdere technologieën voor duurzame energie die de lokale economie een impuls kunnen geven.

Het project is er ook op gericht de positie van Noordwest-Europa als toonaangevende Europese regio op het gebied van bio-energie verder te vestigen en te ondersteunen. Hiertoe worden diverse belangrijke belanghebbenden bijeengebracht, waaronder lokale overheden, industriële brancheorganisaties en financiële instellingen. Alle centra bieden informatie en ondersteuning aan belangrijke belanghebbenden die in hun regio bio-energieprojecten willen ontwikkelen.

Toekomstige effecten

Door onderzoek te doen naar het potentieel van Noordwest-Europa om duurzame energiebronnen te ontwikkelen, richt het project zich ook op vergroting van de energiezekerheid en vermindering van de koolstofemissie.

In totaal zijn er vijf bio-energieregelingen ingevoerd. Naar verwachting worden er in een later stadium nog eens twintig opgesteld.

De vijf ondersteuningscentra voor bio-energie blijven naar verwachting ook nadat het project is afgerond, hun werk doen. Daarnaast zullen worden er nog eens twintig ontwikkelingsplannen voor bio-energie gestart. De vruchten daarvan worden waarschijnlijk zo´n twee jaar na afronding van het project geplukt.

Het BioenNW is er ook op gericht andere regio´s aan te moedigen zich aan te sluiten bij het initiatief en zelf vergelijkbare bio-energieprojecten te ontwikkelen.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project “BioenNW – levering van lokale bio-energie aan Noordwest-Europa” was een totale investering van 7 974 125 EUR vereist. Daarvan was een bedrag van 4 026 537 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Noordwest Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

02/02/2016