Schone technologie voor scheepvaart op de Noordzee

Het Clean North Sea Shipping (CNSS)-project is een samenwerkingsverband van 18 partners uit 6 landen en heeft tot doel de uitstoot van uitlaatgassen van schepen in het Noordzeegebied te reduceren.

Extra tools

 

Met dit soort projecten kan de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie worden tegen 2020, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie. De EU staat voor een aantal grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, een onvoldoende opgeleide beroepsbevolking, de behoefte aan meer innovatie, het vinden van een balans tussen economische groei en de aantasting van het milieu en het voorzien van veilige, schone energie. Europese projecten in het kader van het regionaal beleid spelen een actieve rol bij het aangaan van deze en vele andere uitdagingen. Er worden immers projecten georganiseerd die tot doel hebben banen te scheppen, het onderwijsniveau te verhogen, hernieuwbare energiebronnen aan te boren, de productiviteit op te voeren en alle burgers meer kansen te geven. De projecten en de regio’s spelen hierin een sleutelrol, aangezien ze tastbare resultaten opleveren die bijdragen tot het behalen van de kerndoelstellingen van de strategie.

De doelstelling van CNSS is om de toestand van het milieu en de gezondheid die veroorzaakt wordt door luchtvervuiling en broeikasgassen afkomstig van de zeescheepvaart langs de Noordzeekust en in havens aan de Noordzee te verbeteren. Dit gebeurt door de mensen bewust te maken van de problematiek, kennis te delen en invloedrijke belanghebbenden  te overtuigen om actie te ondernemen. Het is een van de projecten die financieel gesteund worden door het INTERREG IV B-programma ‘Noordzeeregio’ om informatie te verschaffen voor toekomstige beleidslijnen en strategieën voor de Europese maritieme industrie op alle niveaus.

Oorzaak en gevolg

Ook al is het vervoer over zee een van de milieuvriendelijkste vervoerswijzen in termen van goed per eenheid, toch is het een aanzienlijke bron van luchtvervuiling. In de huidige EU-mededeling over de toekomst van het vervoer staat dat de uitstoot van schepen gereduceerd moet worden om het gevaarlijk hoge niveau van luchtvervuiling tegen te gaan. De Europese wetgeving bepaalt ook dat er vanaf 2010 niet meer dan 0,1 % zwavel aanwezig mag zijn in de brandstof voor schepen die aangemeerd liggen in Europese havens. In de Noord- en Oostzeeregio wordt die limiet van toepassing op schepen op zee vanaf 2015. Ze zullen bijgevolg moeten overschakelen op lichtere brandstoffen, wat de brandstofkosten zal verhogen. Dit resulteert in zeer negatieve economische gevolgen voor de scheepvaart op de Noordzee en de havenbedrijven die er opereren.

Milieuvriendelijke en duurzame oplossingen

Voor het CNSS-project worden er studies uitgevoerd om de luchtkwaliteit in havens en de omliggende gebieden te evalueren. Dit moet resulteren in de ontwikkeling van transparante, kosteneffectieve technologische oplossingen en verbeterde programma’s om de luchtkwaliteit te optimaliseren. Met het project wil men trachten om milieuvriendelijke, duurzame, kosteneffectieve concepten en praktische oplossingen uit te dokteren die in overeenstemming zijn met de standaarden van de EU en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Schone technologie voor de scheepvaart

De bedoeling van het project is de luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren door te bekijken wat de beschikbare technologieën zijn en door een kosteneffectieve infrastructuur op poten te zetten die voorziet in schone energie voor schepen in havens en op zee. Het doel ervan is een grootschalig systeem in te voeren voor ‘schone technologie’ voor de scheepvaart in de Noordzeeregio door kosteneffectieve modellen voor de uitvoering ervan te bedenken. Het project zal ook een stimulans zijn en het zal een regelgevingskader omvatten, dat tot doel heeft het gebruik van milieuvriendelijke technologieën en brandstoffen in de scheepvaart toe te doen nemen, zonder daarbij de concurrentiepositie van het vervoer op de Noordzee te verzwakken.

Verwachte resultaten

  • Gemeenschappelijk handboek over het gebruik van verschillende programma’s om de luchtkwaliteit te verbeteren
  • Gemeenschappelijke strategie voor de scheepvaart op de Noordzee
  • Het ontwerpen van een gemeenschappelijke ‘milieuverklaring’
  • Gemeenschappelijk richtsnoer over de toepassing van schonere scheepvaart
  • Studie over de impact van de uitstoot van schepen in de toekomst (aan de hand van scenario’s)
  • Een model voor de geharmoniseerde controle/simulatie in 2 op 4 havens

Ontwerpdatum

29/08/2011