Grip krijgen op het afvalwater van de farmaceutische industrie

Een transnationaal partnerschap heeft wegen gevonden om te voorkomen dat afvalwater uit de farmaceutische industrie in de waterkringloop terechtkomt. 

Extra tools

 
„Afvalwaterbehandeling met actieve kool“   ©Rupert Oberhäuser „Afvalwaterbehandeling met actieve kool“ ©Rupert Oberhäuser

In het kader van het door het EFRO gefinancierde PILLS-project werd gewerkt aan puntbronbehandeling in ziekenhuizen om te onderzoeken hoe geconcentreerd farmaceutisch belast afvalwater kan worden behandeld teneinde lozing ervan in het watermilieu te verminderen. Daarnaast werden technieken voor de eliminatie van antibioticaresistente bacteriën onderzocht.

Het gezamenlijke initiatief zorgde ervoor dat partners uit de wetenschap en uit de praktijk samen onderzochten hoe afvalwater afkomstig van puntbronnen, zoals ziekenhuizen, kan worden behandeld.  Deze deskundigen onderzochten ook welke initiatieven zouden kunnen worden ontplooid om lozing te beperken. Bij het proces waren ziekenhuizen, leveranciers, waterschappen, particulieren en andere belangrijke belanghebbenden betrokken.

De concentraties farmaceutische residuen in water zijn weliswaar heel laag, maar er is weinig bekend over de effecten op het milieu. Het projectteam volgde de verspreiding van problematische stoffen in het watermilieu terwijl tegelijkertijd ecotoxiciteit en puntbronbehandeling werden getest om uit te vinden hoe farmaceutische microverontreinigingen kunnen worden aangepakt.  Het project was ook gericht op hoognodige gedragsveranderingen.

Door de samenwerking zijn politici en bevolking zich veel bewuster geworden van dit probleem. 

Bovendien hebben de betrokken gemeenschappen veel geleerd uit de opgedane ervaring. Dit bleek uit een enquête na afloop van een trainings- en scholingscampagne van twee jaar over duurzaam gebruik en correcte lozing van geneesmiddelen in Dülmen, waarbij dertien scholen, apothekers, medisch deskundigen en sportclubs betrokken waren.

De bevindingen van het project zijn ook van invloed geweest op het besluitvormingsproces van de Europese Commissie. Sterker nog, er wordt gewerkt aan strategisch beleid voor de aanpak van de effecten van farmaceutische residuen op het milieu.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project „PILLS – Pharmaceutical Input and Elimination From Local Sources” was een totale investering van 8 353 528 EUR vereist. Daarvan was een bedrag van 4 060 880 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Noordwest Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

04/01/2016