Ondersteuning van nieuwe samenwerkingsmodellen voor de sociale economie

RegioStars 2013 FinalistHet PASE-project heeft bijgedragen aan een betere ondersteuning van sociale ondernemingen door overheidsinstanties en het heeft hun rol als drijvende kracht op het gebied van regionale en lokale duurzame ontwikkeling versterkt. Met input van negen partners werden veertig modellen en toepassingen voor sociale ondernemingen vastgesteld. Verder verscheen een aantal publicaties, gericht op zowel de private als de publieke sector, om de steun aan sociale ondernemingen in de hele EU een impuls gegeven.

Extra tools

 

Sociale ondernemingen krijgen steeds vaker erkenning voor hun vermogen om grote economische en maatschappelijke wanverhoudingen te bestrijden, terwijl ze bevorderlijk zijn voor de plaatselijke gemeenschap in het algemeen. Dit ondernemerschap kent echter talloze verschijningsvormen en de toepassing van het bijbehorende beleid is niet in alle projectlanden gelijk.

Het streven van PASE, geleid door de Italiaanse regio Marche, was om de effectiviteit van regionaal overheidsbeleid een impuls te geven door het stimuleren en ondersteunen van sociaal ondernemerschap. Overige doelen waren onder meer het vergroten van de mogelijkheden van beleidsmakers en lokale belanghebbenden om te komen tot een beleid dat sociale ondernemingen stimuleert, en het creëren van specifieke instrumenten ter bevordering van sociaal ondernemerschap.

Partners waren onder meer zeven regionale en lokale overheidsinstanties, een school voor openbaar bestuur en een openbaar opleidingscentrum.

Accent op goede praktijken

De veertig modellen en toepassingen die in het kader van PASE werden vastgesteld zijn voorbeelden van regionale en lokale overheden die de samenwerking met hun plaatselijke partners versterken. Daarbij worden concrete ideeën en methoden aangereikt om ‘goede praktijken’ van de ene naar de andere context over te dragen. Zeventien cases werden gebundeld in een 'Good practices catalogue' [‘Gids van goede praktijken’].

Het rapport 'New public instruments strengthening the role of social enterprises as driving force in regional and local sustainable development and Guidelines for their implementation in different EU MS' ['Nieuwe overheidsinstrumenten ter versterking van de rol van sociale ondernemingen als stuwende kracht in regionale en lokale duurzame ontwikkeling en richtlijnen voor de toepassing ervan in de verschillende EU-lidstaten'] draagt ideeën aan op het gebied van ontwikkeling van nieuwe en innovatieve instrumenten voor het cultiveren van nieuwe vormen van sociaal partnerschap en opdrachtmodellen op lokaal overheidsniveau.

Een voorbeeld hiervan is een jaarlijkse opleiding op het gebied van sociale partnerschappen en overheidsopdrachten, gewijd aan netwerk- en trainingsonderwerpen. Een ander voorbeeld, de ontwikkeling van een actieplan, is gebaseerd op de methodiek van geteste projecten voor het uitrollen van richtlijnen in een bepaald gebied.

Een andere belangrijke publicatie, ‘The Resource-integrating state: Development potential vs. the quality of public regulations’ [‘De staat van de geïntegreerde middelen: ontwikkelingspotentieel tegenover de kwaliteit van overheidsvoorschriften’], kijkt naar de manier waarop overheden gebruikmaken van het potentieel van hun partners om sociaaleconomische processen te stimuleren. Het behandelt door overheidsinstanties vastgestelde verordeningen en manieren waarop overheidsinstanties en plaatselijke belanghebbenden structurele hindernissen kunnen overwinnen.

Ontwikkelen van betrekkingen

PASE hielp bij het opnieuw definiëren van de relatie tussen de publieke en de private sector op het gebied van maatschappelijke diensten, en dan specifiek in hun regionale beleid en strategieën voor de levering van diensten. Een belangrijke aanbeveling is het betrekken van sociale ondernemingen bij planning, ontwerp, beheer en evaluatie van het systeem van maatschappelijke diensten.

Het project betekende bovendien een verbetering van regionaal en lokaal beleid op het gebied van sociaal ondernemen, voornamelijk door het elimineren van structurele hindernissen waarmee overheidsinstanties en lokale belanghebbenden te maken hebben. Zo werd in de Marche een wet aangepast ter bevordering van meer gezamenlijke planning tussen de publieke en de private sector. In Argeș (RO) heeft het districtsbestuur het als strategisch doel gesteld om de sociale economie te stimuleren en te ondersteunen ten gunste van minder bevoorrechte groepen.

De duurzaamheid van het project wordt gewaarborgd dankzij de overdracht van goede praktijken, waardoor met name de Poolse en Roemeense partners nieuwe beleidsmodellen voor sociaal ondernemen opstellen. Andere PASE-voorstellen om de duurzaamheid ervan op nationaal en Europees niveau te waarborgen zijn onder meer het mogelijk maken voor lidstaten om hun sociale ondernemingen meer ondersteuning te bieden en het opzetten van speciale netwerken.

De resultaten van PASE werden gepresenteerd tijdens internationale conferenties en besproken door Europese panels op het gebied van sociale economie. Verder was het project actief betrokken bij de EU-discussie rond de Akte voor de interne markt, als goede praktijk gepresenteerd tijdens een themaforum van het Comité van de Regio’s in november 2012. Op de projectwebsite is een community van goede praktijken actief.


PASE heeft laten zien hoe belangrijk uitwisseling en overdracht van goede praktijken op het gebied van de sociale economie zijn, niet alleen op interregionaal niveau, maar ook tussen instellingen en belanghebbenden onderling.”
Mauro Terzoni, hoofd van de afdeling Europees beleid en beheersinstanties voor het EFRO en het ESF in de regio Marche


Ontwerpdatum

25/10/2012