Energiedijken

Om Europa, en in het bijzonder Nederland, te helpen het volledige potentieel van mariene energie te benutten, werden in het EU-gesubsidieerde project Energiedijken waterveiligheid en waterbeheer gecombineerd met duurzame energieproductie om een vernieuwend exportproduct te creëren. In het project werden drie toonaangevende energiebedrijven en drie onderzoeksorganisaties samengebracht om kennis te verwerven over de optimalisering van energieproductie waarbij tegelijk de milieu-impact tot een minimum wordt beperkt.

Extra tools

 
Een proefinstallatie van het project Energiedijken © Stichting Dutch Marine Energy Centre. Een proefinstallatie van het project Energiedijken © Stichting Dutch Marine Energy Centre.

" Via het project Energiedijken hebben we, vanwege de omvang van dit soort projecten, een markt bereikt die we individueel nooit hadden kunnen bedienen. "

Hans van Breugel, projectbegunstigde Tocardo

Door waterbeheer te combineren met de productie van hernieuwbare energie door middel van water, heeft het project Energiedijken een alomvattend Nederlands exportconcept gecreëerd waarbij advies wordt gegeven over het organiseren, ontwerpen, bouwen en exploiteren van een project voor mariene energie. 

Voor het project zijn een aantal nieuwe innovatieve instrumenten ontwikkeld, waaronder technische instrumenten voor het optimaliseren van de energieproductie, effectbeoordelingsinstrumenten voor het minimaliseren van de milieueffecten, alsmede een governancemodel voor het vergemakkelijken van het besluitvormingsproces, het ontwikkelen van financiële plannen en ondernemingsplannen, en het beheren van de productie van mariene energie. 

Een aanzienlijk marktpotentieel 

Wat de maatschappelijke inspanningen betreft om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, is een van onze grootste uitdagingen de overstap vanuit onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar een geïntegreerd systeem van schone, hernieuwbare en onuitputtelijke binnenlandse bronnen. Volgens projectonderzoekers is mariene energie een sleutelelement in die verschuiving dat, mits juist ontwikkeld en beheerd, een belangrijk effect kan hebben op de wereldwijde mix van hernieuwbare energie. 

Mariene energie is energie die is opgewekt door oceanen en rivieren. Een belangrijke bijdrage aan de duurzame productie van energie kan worden geleverd door het bouwen van systemen voor getijdenenergie (energie uit getijdenstromen via waterturbines) en blauwe energie (osmose-energie uit de combinatie van zoet en zout water) in dijken, dammen en stormvloedkeringen. Volgens het Jaarverslag 2016 van Ocean Energy Systems kan het wereldwijde potentieel van het inzetten van mariene energie leiden tot een geïnstalleerde capaciteit van naar schatting 300 GW tegen 2050. In Europa alleen kan 100 GW worden gerealiseerd tegen 2050, dat is 10 % van de totale Europese elektriciteitsbehoefte. 

Het voordeel voor Nederland

Door de nauwe samenwerking met het Dutch Marine Energy Centre en Stichting Energy Valley heeft het project de Nederlandse handel en industrie met succes op het voorplan geplaatst van de wereldwijde markt van mariene energie.

Samengevat heeft het project bijgedragen aan de nationale en internationale positionering van het concept Energiedijken door de Europese belangstelling voor innovatieve cross-overs tussen energie en water te vergroten. Meer in het bijzonder beschikken de projectpartners nu over een vernieuwend Nederlands product met een sterk exportpotentieel.

 


Ontwerpdatum

26/10/2017