EMROD – België, Nederland en Duitsland bundelen middelen voor hardere aanpak van criminaliteit

Met het door de EU gefinancierde project EMROD is het eerste transnationale waarnemingscentrum voor criminaliteit in de regio Maas-Rijn opgericht. Door samenwerking op het gebied van rechtshandhaving tussen België, Nederland en Duitsland helpt EMROD de regio bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Extra tools

 
Door EU gefinancierd project EMROD helpt België, Nederland en Duitsland bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit© Creative Common Pixabay Door EU gefinancierd project EMROD helpt België, Nederland en Duitsland bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit© Creative Common Pixabay

" EMROD levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van burgers in de Euregio Maas-Rijn. Voor het eerst is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het gevoel van veiligheid van de inwoners in de hele grensoverschrijdende regio. "

Michael Dejozé, Projectmanager

De regio Maas-Rijn in België, Nederland en Duitsland staat bekend om zijn nauwe verbondenheid. Het uitgebreide spoor- en wegennet in de regio zorgt voor open grenzen en verbinding tussen de 4 miljoen burgers. Hoewel dit goed is voor het bedrijfsleven en het toerisme, profiteren criminele organisaties hier ook van.

Helaas stoppen criminele activiteiten niet aan de grens. Criminele organisaties die in de regio actief zijn, vooral in de illegale drugshandel, maken juist gebruik van de openheid van de regio. Zo kan een criminele organisatie die is gevestigd in Nederland illegaal zaken doen in België en vervolgens vluchten naar Duitsland om zich daar schuil te houden. Dit soort grensoverschrijdende criminaliteit heeft gezorgd voor een gevoel van onveiligheid bij de regionale bevolking – een gevoel dat het EMROD-project wil wegnemen.

Meer inzicht in het probleem

EMROD is het eerste transnationale waarnemingscentrum in de regio en richt zich op het bundelen en uitwisselen van middelen. Het heeft politie, justitie, instanties voor criminaliteitspreventie en bestuursorganen uit alle drie de landen samengebracht. Projectonderzoekers hebben een aantal thematische studies uitgevoerd die de partners meer inzicht moesten geven in grensoverschrijdende criminaliteit. Het project was vooral gericht op de productie en verkoop van drugs, inbraken, mensenhandel en metaaldiefstal.

Een van de problemen waaraan EMROD aandacht heeft besteed, is de handel in cannabis. Toen Nederland nieuw beleid aankondigde dat het gebruik van cannabis door niet-Nederlandse staatsburgers in coffeeshops in het land verbiedt, waren de Duitse en Belgische overheid bezorgd over het effect dat dit zou hebben op het gebruik van cannabis in hun land.

Als antwoord op deze grensoverschrijdende zorgen heeft EMROD een thematische studie uitgevoerd om beter te kunnen anticiperen op de reactie van de drugshandel op deze beleidsverandering. Vanuit deze studie is een gezamenlijk beleid ontwikkeld dat operationele plannen bevat voor alle niveaus van de veiligheidsketen. Op basis hiervan zijn bi- of trinationale controles georganiseerd en middelen gedeeld om te zorgen voor maximale impact in het veld. Daarnaast zijn nieuwe trends systematisch gemonitord en uitgewisseld, zodat alle regio's op passende wijze kunnen reageren, gebaseerd op het totaalbeeld.

Nieuwe trends

De studies hebben geresulteerd in 53 presentaties, 51 bijeenkomsten en 54 werksessies. Elk van deze bijeenkomsten heeft de rechtshandhavingsinstanties in de regio inzicht gegeven in de oorzaak van een bepaald type criminele activiteit en tevens beste praktijken aangereikt voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Een van de problemen die tijdens deze presentaties en bijeenkomsten is aangepakt, is de toename van zogenoemde nieuwe psychoactieve stoffen. Door informatie over de trends in elke afzonderlijke regio uit te wisselen, konden lokale preventiediensten beter anticiperen op de binnenkomst van deze stoffen vanuit de andere kant van de grens en de relevante rechtshandhavingsinstantie tijdig informeren.

Ook heeft onderzoek in het project situaties aan het licht gebracht waarin de wettelijke kaders van afzonderlijke landen met elkaar in strijd waren, wat criminaliteit in de hand werkte. EMROD heeft beleidsmakers en andere betrokken partijen hierover ingelicht zodat passende beleidsmaatregelen konden worden genomen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Euregio Maas-Rhein Obsevatoire Délinquance” bedraagt       718 000 EUR, waarvan 359 000 EUR is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Euregio Maas-Rhein” voor de programmeringsperiode 2007-2013. De investering valt onder de prioriteit „Kwaliteit van leven”.

Ontwerpdatum

13/03/2019