Maatregelen bevorderen om Noordwest-Europa te helpen bij de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering

RegioStars 2012 FinalistEen belangrijke uitdaging voor de territoriale ontwikkeling in Noordwest-Europa (NWE) is het verbeteren van de capaciteit om de invloeden van klimaatverandering het hoofd te bieden. Ongeveer 100 projectpartners uit zeven EU-lidstaten hebben de handen ineengeslagen om de aanpassingen m.b.t. klimaatveranderingen te bevorderen d.m.v. een strategische cluster bestaande uit acht transnationale projecten.

Extra tools

 

„SIC adapt! - Strategisch Initiatief Cluster – Aanpassing aan de invloeden van klimaatverandering” - is een groep netwerken of clusters waarin acht projecten zijn ondergebracht die door het INTERREG IV B Noordwest Europa Programma worden gefinancierd met het doel om gezamenlijk de aanpassing aan de invloeden van klimaatverandering in verschillende gebieden aan te pakken. De projecten zijn gericht op geschikte aanpassingsmaatregelen voor gevoelige milieus zoals stedelijke gebieden, natuurlijke overstromingsgebieden en kustgebieden door heel Noordwest-Europa.

De weerstand van kwetsbare milieus verhogen

De cluster, die onder leiding staat van het Duitse Waterschap Lippeverband, is in oktober 2010 gelanceerd met het doel:

  • de weerstand van bebouwde, waterrijke, natuurlijke en maatschappelijke milieus te verhogen met het oog op klimaatverandering;
  • een sterkere kennisbasis op te bouwen;
  • de invloeden van klimaatverandering mee te nemen in de voornaamste EU-beleidslijnen; en
  • bredere internationale inspanningen inzake aanpassing te ondersteunen.

De financiering van deze strategische cluster stelt 100 projectorganisaties in staat om samen te werken en hun strategische aanpak op het plaatselijke en regionale niveau op elkaar af te stemmen. De cluster stelt zich ten doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de herziening van de voornaamste EU-beleidslijnen volgens de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de aanpassingsstrategie van de EU inzake klimaatverandering na 2013.

Het project wordt gesteund door een „Cluster Expert Board” waarin vertegenwoordigers van alle niveaus en soorten organisaties buiten de bestaande projectnetwerken zitting hebben die zorgen voor de effectieve kennisoverdracht van plaatselijk/regionaal niveau naar nationaal/EU-niveau en omgekeerd en hun aanpak coördineren.

Een op het internet gebaseerd kennisplatform biedt een omvattende kennisbasis van deskundigen en dient als permanente informatiebasis binnen deze organisaties. Bovendien wordt het kennisplatform geïntegreerd in een webportaal dat het professionele netwerk gaat ondersteunen.

Betrokkenheid van belanghebbenden

De aanvankelijke conclusies van het project geven aan dat aanpassing aan klimaatverandering slechts kan slagen en effectief kan zijn als de belanghebbenden deel uitmaken van het proces en betrokken worden bij de ontwikkeling van technische aanpassingsinstrumenten en maatregelen. Uit eerdere activiteiten is gebleken dat de voornaamste uitdagingen bij dit proces bestaan uit het verbeteren van de communicatie, het stroomlijnen van veranderingen bij organisaties en het verhogen van de capaciteit bij instellingen. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de plaatselijke en nabuurschapdimensie van klimaatverandering en aan doelgroepen zoals kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s).

De gezamenlijke activiteiten van de cluster moeten leiden tot uitgebreid geteste beoordelingsinstrumenten en aanpassingsmaatregelen op basis van goede praktijken die gemakkelijk kunnen worden verbreid in Noordwest-Europa en de andere Europese regio’s.

Dankzij de voordelen van toegang tot de kennis van ongeveer 100 clusterorganisaties verwacht men dat deze transnationale uitwisseling langer zal bestaan dan de formele vestiging van de cluster.

Totale en EU-financiering

Het project „Strategic Initiative Cluster – Adaptation to the Impacts of Climate Change (SIC adapt!) [Strategisch Initiatief Cluster – Aanpassing aan de invloeden van klimaatverandering]” heeft een totale in aanmerking komende begroting van EUR 879 525, waaraan het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds van de EU EUR 879 525 bijdraagt voor de programmeringsperiode van 2007 tot 2013.

Ontwerpdatum

01/01/2007