Ticket to Kyoto (T2K): Vijf vervoersbedrijven, één doel

Vijf vooraanstaande Europese vervoersbedrijven hebben de handen ineen geslagen om door milieuvriendelijker gedrag en wijzigingen in de infrastructuur de CO2-uitstoot terug te brengen. Het doel is te zorgen dat een lage CO2-uitstoot de nieuwe norm voor aanbieders van openbaar vervoer wordt.

Extra tools

 
T2K is gericht op een duurzamer openbaar vervoer dankzij innovatieve energiebesparende oplossingen. T2K is gericht op een duurzamer openbaar vervoer dankzij innovatieve energiebesparende oplossingen.

Openbaar vervoer is de op één na grootste bron van CO2-uitstoot in de Europese Unie en is in totaal goed voor 24 % van alle uitstoot. Het vervoer over de weg is daarvan de voornaamste schuldige: dit segment vertegenwoordigt 70 % van alle uitstoot van het openbaar vervoer.

MoBiel (Bielefeld), RATP (Paris), RET (Rotterdam), MIVB/STIB (Brussel) en TFGM (Manchester) hebben de krachten gebundeld in een transnationaal initiatief genaamd „Ticket to Kyoto”, kort gezegd T2K. Ten behoeve van de reductie van CO2-uitstoot van het openbaar vervoer worden er praktische oplossingen uitgewisseld en wordt er gezamenlijk aan innovatie en experimenten gewerkt. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan de Europese doelstellingen van het Kyoto-protocol in 2020.

Energiebesparende maatregelen

De vijf partners hebben met name al energiebesparende maatregelen ontwikkeld, die kunnen worden gekenschetst als „quick wins”, ofwel eenvoudig op de korte termijn te verwezenlijken zonder dat er investeringen op de lange termijn vereist zijn. Ook hebben ze zich gericht op investeringen in de infrastructuur, zoals energieterugwinning bij het remproces van trams en metro’s.

De vijf partners hebben tevens een gezamenlijke langetermijnstrategie ontwikkeld voor vermindering van de CO2-uitstoot en het energieverbruik tegen 2020. Om tot duurzaamheid op de lange termijn te komen, zijn er effectieve oplossingen bedacht ter verbetering van beleidsmaatregelen en verordeningen. Tot slot heeft het consortium aan de hand van publieke campagnes zowel het publiek als de industrie gemobiliseerd om zelf ook actie te nemen.

Vanaf 2010 zijn er meer dan 30 „Ticket to Kyoto”-projecten geïntroduceerd. De activiteiten bestaan onder meer uit bewustmakingscampagnes in het kader van de „Energieweek” gericht op het personeel van de vervoersbedrijven, wedstrijden in wie het energieverbruik in kantoorgebouwen van vervoersbedrijven het meest kan terugdringen en cursussen ecologisch verantwoord rijden voor bus-, metro- en tramchauffeurs. Ook heeft men zich ingespannen om onnodige vervoersverlichting terug te brengen, alsmede energie-efficiënte verlichtingsoplossingen en controlesystemen te installeren.

Het langetermijneffect van T2K bestaat in de reductie van de CO2-uitstoot van het openbaar vervoer. De partners dragen tevens bij aan de verwezenlijking van dit doel door te blijven investeren in nieuwe technologieën en hernieuwbare energie. De voorspelling is bijvoorbeeld dat het nieuwe warmtekrachtkoppelingssysteem van de MIVB/STIB tot 165 ton aan CO2-uitstoot per jaar kan besparen.

ovendien zullen de koolstofbalans- en gemeenschappelijke CO2-indicatoren de partners helpen hun eigen koolstofstrategie te ontwikkelen, welke zal worden geïntegreerd in de managementplannen van elk van de bedrijven.

Een dergelijke coördinatie tussen vijf grote vervoersbedrijven is nog niet eerder voorgekomen en heeft geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van de planningskosten doordat de hoeveelheid mogelijke leveranciers vergroot is, er gezamenlijke aanbestedingen worden opgezet en er voorwaarden voor een optimale tenuitvoerlegging worden bepaald.

Actie op de lange termijn

Tot op heden betroffen veel acties ten aanzien van CO2-reductie geïsoleerde en gefragmenteerde maatregelen. T2K gaat uit van een nieuwe strategie voor reductie van de CO2-uitstoot, hetgeen alle aspecten van de onderneming omvat en aldus leidt tot een gericht plan voor actie op de langere termijn. Deze benadering kan rechtstreeks worden gekopieerd naar overige bedrijfstakken.

innen T2K worden niet alleen proefprojecten voor energiebesparende maatregelen getoetst, maar wordt vooral ook gekeken naar hoe deze kunnen worden opgenomen in de normale activiteiten van de desbetreffende bedrijven. Zo kopieert RATP het warmtekrachtkoppelingssysteem van de MIVB/STIB binnen haar eigen netwerk en breidt de MIVB/STIB de energieterugwinning uit op grond van investeringen in de remsystemen en de toepassing daarvan op haar gehele netwerk.

De benadering van de T2K-partners laat duidelijk zien dat het commercieel aantrekkelijk kan zijn om bij te dragen aan vermindering van het klimaateffect van het openbaar vervoer. Deze regeling is dan ook een zeer doeltreffend voorbeeld voor andere vervoersbedrijven. 

Ticket to Kyoto draagt ertoe bij dat het openbaar vervoer duurzamer wordt gemaakt dankzij innovatieve energiebesparende oplossingen voor infrastructuur en langetermijnstrategieën voor CO2-reductie. Door de krachten te bundelen en ervaringen uit te wisselen kunnen partners sneller en beter vooruitkomen.”

  • Patricia Remacle, coördinator MVO en Ticket to Kyoto bij de MIVB/STIB

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Ticket to Kyoto (T2K)” bedroeg 12 012 291 EUR. Daarvan werd een bedrag van 6 006 146 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma voor „INTERREG IV-C Noordwest-Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

03/02/2014