De Ark van NOAH

Het samenwerkingsproject NOAH roept een innovatief systeem in het leven voor het beheer en de overdracht van informatie die onontbeerlijk is in geval van overstroming. Het resultaat van deze Duits-Nederlandse samenwerking langs de Rijn kan in de toekomst worden ingezet in alle regio's die het risico lopen te overstromen.

Extra tools

 
Overstroming nabij Karlsruhe (Duitsland). Overstroming nabij Karlsruhe (Duitsland).

Context


Bij de zware overstromingen die zich de voorbije jaren in het Noord-Westen van Europa (Rijn, Maas, Schelde, Elbe, … ) hebben voorgedaan, is gebleken dat een aanzienlijke stroom informatie circuleerde binnen de betreffende interventiediensten, tussen deze diensten onderling en tussen de diensten en de bevolking. Uit het "Rapport von Kirchbach" over de overstromingen van de Elbe in 2002 is echter gebleken dat hoewel er wel degelijk relevante informatie beschikbaar was, deze niet werd doorgegeven waar dat moest, of niet op een nuttige manier. Een gecoördineerd beleid van de informatie is essentieel om te reageren tegen de overstroming. Dat is de doelstelling van het project NOAH: snel betrouwbare informatie verstrekken voor en tijdens de crisissituaties die door het wassende water teweeg worden gebracht.


Rijnpartnerschap


De partners van het project zijn organisaties uit Nederland en Duitsland die zich langs de Rijn bevinden. Waarnemers of deskundigen uit Ierland, Frankrijk, Engeland, Schotland en Polen zijn eveneens betrokken. De Nederlandse partners zijn de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), de coördinator van het project, vier Waterschappen, en Rijkswaterstaat-RIZA. Bij de Duitsers is het de “Hochwasserschutzzentrale" (Centrale voor bescherming tegen hoog water) in Keulen en voor de deelstaat Baden-Würtemberg, het “Regierungspräsidium" van Karlsruhe, waarin zes gemeenten en arrondissementen langs de Rijn, tussen Iffezheim en Mannheim, zijn vertegenwoordigd. Bij de verbreding van het NOAH-project van rivier- naar kustsysteem zijn als nieuwe projectpartners toegetreden The Office of Public Works (OPW) en Dublin City Council (DCC) uit Ierland, het Erftverband (Duitsland) en uit Nederland zowel Rijkswaterstaat, dienst Weg en Waterbouwkunde als het Hoogheemraadschap van Delfland.


De juiste informatie, op de juiste plaats, op het juiste moment


De voornaamste doelstelling van NOAH is tijdens een overstroming de informatiestromen kunnen beheren en controleren. De relevante informatie moet snel beschikbaar, betrouwbaar en duidelijk zijn, en worden doorgegeven waar nodig, voor, tijdens en na de crisis. De doelgroepen zijn enerzijds alle mensen die beroepshalve bezig zijn met het nemen van beslissingen over en het beheer van water, en anderzijds de bevolking en de media. Op basis van een nauwe samenwerking tussen de waterbeheerders en de hulpdiensten legt het informatie- en communicatiesysteem FLIWAS de link tussen enerzijds de alarm- en voorspellingsvoorzieningen, en anderzijds de verschillende rampscenario's.


De tweede doelstelling van het project is de totstandbrenging van "overstromingspartnerschappen" tussen de plaatselijke autoriteiten, de bevolking en andere betrokkenen bij een overstroming. Bij een crisis hebben zij een coördinerende rol. Onder normale omstandigheden werken zij aan bewustwording van hoogwaterrisico’s.


Resultaat: de internetapplicatie FLIWAS


De partners ontwikkelen een internetapplicatie, genaamd "FLIWAS" (FLood Information- and WArning System / Systeem voor informatie en waarschuwing bij overstromingen) dat gebruik maakt van de bestaande systemen en gegevens. FLIWAS zal al deze gegevens samenbrengen: voorspellingssystemen, geografische informatie, alarmplannen, kaarten van de zones waar zich overstromingen kunnen voordoen, rampscenario's, ... Al deze informatie zal worden gegroepeerd op een website van het webGIS, dat ook toegankelijk is vanaf een draagbare computer. Zij zullen zodanig worden geclassificeerd en gestructureerd dat de beslissingsbevoegde personen, de waterbeheerders, de hulpdiensten en de bevolking informatie (in het Duits, Engels, Nederlands, indien nodig ook andere talen) krijgen die relevant is en geoptimaliseerd naargelang hun behoeften en verantwoordelijkheden. De classificatie van de gegevens in verschillende modules (9 om te beginnen) maakt een bepaling van de doelgroep en een actualisering van de informatie mogelijk. Ook kunnen nieuwe modules worden toegevoegd.


In het begin, vanaf het voorjaar van 2007, zal FLIWAS worden ingezet in de regio's van de partners van het project. Na training van alle betrokkenen en drie grootschalige internationale oefeningen in 2007/2008, zal FLIWAS toegankelijk zijn voor alle inwoners van de betrokken overstromingszones. Als het systeem volledig operationeel is, kan het worden overgenomen door andere belangstellende regio's. In verband hiermee hebben verscheidene partijen, met name in het Donaubekken, hun belangstelling voor het project NOAH en het systeem FLIWAS te kennen gegeven. Er is trouwens een procedure voorzien om het blijvende karakter van FLIWAS te verzekeren, ook na het project NOAH.


Ontwerpdatum

01/03/2006