Gezonde Kas – een vernieuwend gewasbeschermingssysteem voor broeikassen

Het Gezonde Kas-project, dat werd ontwikkeld in de Duits-Nederlandse grensstreek, maakt het mogelijk, via een combinatie van geavanceerde monitoringtechnieken voor binnenteelt, plantenziekten in een vroeg stadium op te sporen, nog vóór symptomen zichtbaar zijn.

Extra tools

 
© Pixabay/CCO Creative Commons © Pixabay/CCO Creative Commons

" De bouwstenen van dit Gezonde Kas-systeem bestaan uit apparatuur voor DNA- en sensortechnieken, geautomatiseerde beeldverwerking, maar ook software tools, biologische controlestrategieën en precisiespuittechnieken. Het systeem in zijn geheel maakt het mogelijk ziekten op te sporen nog voor symptomen met het blote oog zichtbaar zijn. "

Met behulp van cameratoezicht, sensoren en diagnostische hulpmiddelen kunnen veelvoorkomende ziekten van tomaten en potplanten automatisch worden vastgesteld, gediagnosticeerd en behandeld. Doordat het systeem een vroegere en gerichtere behandeling mogelijk maakt, kan het gebruik van potentieel schadelijke chemicaliën en pesticiden met 25 tot 70% worden verminderd. Dat komt overeen met een daling van naar schatting 50% van de totale kosten van het gebruik van chemische plantbeschermingsproducten in de Duits-Nederlandse grensstreek tegen 2020.

Een groenere kas

In de Duits-Nederlandse grensstreek, waar teelt onder glas al tientallen jaren een belangrijke bedrijfstak is, bevinden zich een aantal van de modernste kassen ter wereld. Door nieuwe kwaliteitseisen, emissievoorschriften en voortschrijdende technologie is het voor de vele tuinbouwers in de streek de laatste jaren steeds moeilijker geworden om ziekten en plagen te bestrijden. Wat ze nodig hadden, was een systeem voor het vaststellen van de aanwezigheid van ziekten en plagen, dat hen zou helpen de gepaste maatregelen te nemen.

Bij het project waren 10 onderzoeksinstellingen en 22 ondernemingen uit de Duits-Nederlandse grensstreek betrokken. Voordat sprake was van het project, ontwikkelden vele van die instellingen en ondernemingen hun eigen processen en systemen voor de teelt van tuinbouwgewassen onder glas. Via door de EU gefinancierde projecten zoals Port Check en Flow-Aid werden bijvoorbeeld vernieuwende softwareprogramma's voor de monitoring van gewassen ontwikkeld. In het Gezonde Kas-project worden die individuele processen voor preventie, monitoring, interpretatie, prognose, controle en bescherming gecombineerd in één geïntegreerd systeem voor plantenteelt. Het resultaat is een vernieuwend systeem voor de duurzame bestrijding van ziekten en plagen in een moderne teeltomgeving onder glas.

Het belang van vroege opsporing

Via het Gezonde Kas-systeem wordt op zowel micro- als macroniveau toezicht gehouden, waardoor ziekten kunnen worden vastgesteld nog voor symptomen met het blote oog zichtbaar zijn. Dankzij die vroegtijdige opsporing kunnen biologische of andere alternatieve maatregelen effectief worden aangewend om een ziekte in een vroeg stadium te stoppen, wat in een verder gevorderd stadium niet altijd meer mogelijk is. Ook wanneer chemische producten voor gewasbescherming nodig zijn, kan het gebruik ervan worden verminderd door de optimale precisiespuittechnieken van het systeem.

Een extra impuls voor de tuinbouw

Een nieuw consortium van ondernemingen dat is ontstaan uit dit project heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het versterken van het concurrentievermogen van de tuinbouwclusters in de grensstreek. Talrijke nieuwe producten werden gecreëerd, er kwamen 105 nieuwe banen bij en meer dan 5 500 kmo's zijn er beter van geworden.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Gezonde Kas” bedraagt 10 163 600 EUR, waarvan 3 966 037 EUR is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het programma voor grensoverschrijdende samenwerking „Nederland-Duitsland” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

29/01/2018