Bestrijding van zorggerelateerde infecties aan de Duits-Nederlandse grens

EurSafety Health-net, een grensoverschrijdend project dat door Duitsland en Nederland is opgezet, heeft een cruciale rol gespeeld bij de preventie van zorggerelateerde infecties. Tezamen met MRSA vormen deze infecties in de gehele Europese Unie een ernstige bedreiging op het gebied van besmettelijke ziekten.

Extra tools

 
49 ziekenhuizen voor acute zorg in de regio Ems-Dollart krijgen het „EurSafety kwaliteits- en transparantiecertificaat” toegekend; Oldenburg, augustus 2013. 49 ziekenhuizen voor acute zorg in de regio Ems-Dollart krijgen het „EurSafety kwaliteits- en transparantiecertificaat” toegekend; Oldenburg, augustus 2013.

De mate van antimicrobiële weerstand varieerde meestal behoorlijk in de verschillende landen van Europa, afhankelijk van de verschillende beleidsmaatregelen ten aanzien van infectiepreventie. Als gevolg daarvan ontstonden er barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg voor patiënten. Dit gold zeker voor Duitsland, waar op grond van onderzoek was gebleken dat de MRSA-infectie tot 32 keer hoger lag dan in Nederland.

Infectiepercentages gedaald met bijna 50 %

Aan de hand van de grensoverschrijdende maatregelen in het kader van EurSafety Health-net is dit percentage aanzienlijk gedaald. Vakmensen in de gezondheidszorg geven aan dat meetbare preventiemaatregelen zijn toegenomen met 37 % en dat het infectiepercentage de afgelopen vijf jaar bijna is gehalveerd.

Om dit te bereiken heeft het project een Duits-Nederlands netwerk voor kwaliteit in de gezondheidszorg in het leven geroepen dat langs de hele Duits-Nederlandse grens actief is. Training van medisch personeel op het gebied van infectiepreventie en gebruik van antibiotica is bereikt met behulp van geavanceerde trainingsunits.

Verder zijn er activiteiten opgezet voor publiek bewustzijn, met inbegrip van schoolprogramma’s in het gehele Duits-Nederlandse grensgebied en in België. Deze waren gericht op infectiepreventie en verbetering van de patiëntveiligheid.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg is van cruciaal belang

De nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten heeft aan beide kanten van de grens geleid tot een verbetering van patiëntveiligheid en de kwaliteit van de medische zorg. Voor certificering van de kwaliteitsnormen is aan de deelnemende ziekenhuizen het „EurSafety kwaliteits- en transparantiecertificaat” toegekend. EurSafety Health-net zorgt ervoor dat zorgfaciliteiten vanaf beide kanten van de grens toegankelijk zijn zonder onderscheid in normen voor de veiligheid van de patiënt. Op deze manier wordt gewerkt aan betere medische zorg, een groter keuzeaanbod, vermindering van de kosten en grensoverschrijdende mobiliteit van de patiënt.

Aan EurSafety Health-net is in 2012 de „Landesgesundheitspreis NRW” toegekend vanwege de structurele verbeteringen in de gezondheidszorg in de grensregio’s. Ook werd het project gepresenteerd als vlaggenschipproject in een korte film die werd vertoond bij de opening van de Dag van de Europese Samenwerking 2013 in het Europese Parlement in Straatsburg.

Naar verwachting worden er door het project direct 17 nieuwe banen gecreëerd bij de samenwerkende instellingen. Bij de deelnemende ziekenhuizen worden nog eens 129 banen verwacht.

De grensoverschrijdende samenwerking in het kader van EurSafety Health-net verbetert de patiëntveiligheid door middel van wederzijdse uitwisseling van kennis en expertise tussen alle betrokken partners. Het project opent de grenzen voor kwalitatief hoogwaardige grensoverschrijdende gezondheidszorg en kan in potentie uitgroeien tot uitvalsbasis voor toekomstige planning op het gebied van Europese gezondheidszorg.

Prof. dr. Alex W. Friedrich - Universitair Medisch Centrum Groningen


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „EurSafety Health-net – Euregionaal Netwerk voor Patiëntveiligheid en Bescherming tegen infecties” bedroeg EUR 8 100 000. Daarvan werd een bedrag van EUR 4 050 000 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Nederland – Duitsland” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

13/06/2014