Samenwerking op het vlak van gezondheidszorg aan de Frans-Belgische grens

Dit project betreft de samenwerking tussen Waalse, Vlaamse en Franse regio’s. Patiënten die in het grensgebied wonen krijgen hierbij onbeperkt toegang tot de dichtstbijzijnde zorginstelling, met inbegrip van de hulpdiensten, ongeacht het land waarin de instellingen zich bevinden.

Extra tools

 

Dergelijke projecten helpen de EU haar doelstelling te bereiken: een slimme, duurzame en inclusieve economie worden tegen 2020, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie. De EU wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, onvoldoende opgeleide werkkrachten, de behoefte aan meer innovatie, het vinden van een evenwicht tussen economische groei en aantasting van het milieu, en het voorzien van veilige, schone energie. Europese projecten in het kader van het regionale beleid spelen een actieve rol bij het aangaan van deze en vele andere uitdagingen. Er worden immers initiatieven gelanceerd die tot doel hebben banen te creëren, het onderwijsniveau te verhogen, hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, de productiviteit op te voeren en alle burgers meer kansen te geven. De projecten en de regio’s spelen hierbij een sleutelrol, aangezien ze tastbare resultaten opleveren die bijdragen tot het behalen van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Het project garandeert dat de patiënten behandeld worden en helpt ook de openbare uitgaven voor gezondheidszorg te beperken in beide landen via de vereenvoudiging en harmonisering van procedures en het bundelen van de middelen voor gezondheidszorg.

Slimme planningsprocessen

Het grensgebied dat onder dit project valt, staat bekend om zijn succesvolle samenwerkingsverbanden. In 1992 begon de samenwerking op kleine schaal met een enkel project tussen twee ziekenhuizen op de Frans-Belgische grens. Het huidige programma omvat een gebied van meer dan 60.000 km2 en zo’n 10,5 miljoen inwoners. Door elkaars middelen en vaardigheden op het vlak van gezondheidszorg te bundelen en aan te vullen, kunnen besparingen gemaakt worden. Bovendien bieden de ziekenfondsen een onbeperkte dekking over de grens heen, een hele geruststelling voor de patiënten.

Sinds de lancering van de drie voornaamste initiatieven onder dit project (COSANTRAN, COSANWALFRAN en COSANVLAAMSFRAN) is al veel vooruitgang geboekt. Er zijn vijf specifieke grensoverschrijdende zones gecreëerd die toegang bieden tot de zorgdiensten (op basis van de beschikbare middelen in de zones en de behoeften van de plaatselijke bewoners). Intussen worden ook hulpdiensten aangeboden over de grenzen heen en zijn de oncologische zorgverstrekking en samenwerkingsverbanden voor urologie geoptimaliseerd tussen het ziekenhuis van Bergen (CHR) in België en het ziekenhuis van Maubeuge (CH) in Frankrijk. Een voorbeeld: elke week houden één oncoloog en drie urologen uit Bergen consultaties in Frankrijk. Bovendien voeren ze ook samen ingrepen uit met hun Franse collega’s.

Volwaardige zorgverstrekking voor iedereen

Deskundigen en bewoners zijn op de hoogte van de beschikbare zorgdiensten dankzij informatie- en communicatiecampagnes bij dienstverleners en patiënten. Er worden onder andere brochures uitgedeeld over de geldende conventies. Daarnaast wordt het wetgevende kader rond patiëntenmobiliteit gedefinieerd (wetten, jurisprudentie enz.) en wordt een grensoverschrijdend beleid voor ziekenhuiszorg bevorderd dat ook de diensten van de dagkliniek omvat, mentale gezondheidszorg en zorg voor senioren en personen met een handicap. Zo wordt gestreefd naar een inclusieve zorgverstrekking.

Dergelijke projecten leveren reële resultaten op en spelen een toonaangevende rol omdat ze de EU helpen de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken. De EU is zich bewust van de snel veranderende wereld om ons heen en streeft ernaar een slimme, duurzame en inclusieve economie te ontwikkelen met ambitieuze doelstellingen voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratie en klimaat- en energiekwesties.


Ontwerpdatum

22/08/2011