Interregionale samenwerking om vergrijzing en achteruitgang aan te pakken

In het kader van het DART-project (Declining, Ageing and Regional Transformation) werken dertien regio’s uit de hele EU samen om de gezamenlijke uitdagingen op het vlak van vergrijzing en achteruitgang aan te gaan.

Extra tools

 

Dergelijke projecten helpen de EU haar doelstelling te bereiken: een slimme, duurzame en inclusieve economie worden tegen 2020, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie. De EU wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, onvoldoende opgeleide werkkrachten, de behoefte aan meer innovatie, het vinden van een evenwicht tussen economische groei en aantasting van het milieu, en het voorzien van veilige, schone energie. Europese projecten in het kader van het regionale beleid spelen een actieve rol bij het aangaan van deze en vele andere uitdagingen. Er worden immers initiatieven gelanceerd die tot doel hebben banen te creëren, het onderwijsniveau te verhogen, hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, de productiviteit op te voeren en alle burgers meer kansen te geven. De projecten en de regio’s spelen hierbij een sleutelrol, aangezien ze tastbare resultaten opleveren die bijdragen tot het behalen van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Bij het DART-project werken de regio’s samen om normen te bepalen en geschikte oplossingen te vinden en te delen voor deze grote demografische uitdaging. Hun doelstelling is de ontwikkeling van een geïntegreerde strategie die de economie, het onderwijs en de gezondheidszorg kan versterken. Zo is het project er op termijn op gericht de sociale en economische uitsluiting tegen te gaan van personen die leven in regio’s die gekenmerkt worden door achteruitgang en vergrijzing.

De neerwaartse spiraal een halt toeroepen

Tegen 2030 zal één persoon op drie in de EU zestig jaar of ouder zijn. Deze vergrijzing vormt samen met de achteruitgang van de bevolking een gevaar voor het verstrekken van geschikte openbare en private diensten. Bovendien zullen vele Europese regio’s niet beschikken over een duurzame economische basis.

Het DART-project wordt gesteund door het EFRO via het INTERREG IVC-programma voor interregionale samenwerking. Het biedt de dertien deelnemende regio’s een kans om ervaringen uit te wisselen over projecten rond dit thema en deze te ondersteunen met de geschikte normen en indicatoren. Bovendien kunnen de regio’s samenwerken aan innovatieve, geïntegreerde oplossingen die de levenskwaliteit en sociale integratie van alle generaties ten goede komen in regio’s gekenmerkt door vergrijzing en achteruitgang.

De goede praktijken worden gebundeld in een geïntegreerde strategie gericht op een ‘wijk geschikt voor de volledige levenscyclus’. Deze strategie omvat de drie belangrijkste luiken van het project: onderwijs en levenslang leren, gezondheidszorg en sociale diensten, en traditie en een innovatiegerichte economie.

De resultaten van DART in beleid omzetten

In de DART-regio’s zijn al verschillende projecten gelanceerd rond demografische veranderingen. De goede praktijkvoorbeelden die voortvloeien uit deze initiatieven worden gedeeld met de partners, die de beste praktijkvoorbeelden zullen selecteren en tussen de lente van 2011 en de lente van 2012 in de kijker plaatsen op drie grote projectconferenties.

De partners hopen dat deze beste praktijkvoorbeelden, evenals nieuwe producten en diensten om de levenskwaliteit te verbeteren en benchmarkindicatoren voor de regio’s zullen worden geïntegreerd in beleidslijnen over demografische veranderingen.

Matthias Platzeck, minister-president van de Duitse deelstaat Brandenburg: “De impact van demografische verandering wordt steeds duidelijker in onze regio’s. We moeten deze uitdagingen verstandig aanpakken en de beste praktijkvoorbeelden uitwisselen met andere Europese regio’s die getroffen worden door dit probleem.”


Ontwerpdatum

26/08/2011