„E-Mobility NSR”: verbetering van het elektrische mobiliteitsnetwerk op de Noordzee

Het project „North Sea Electric Mobility Network” (E-Mobility NSR) was bedoeld om gunstige voorwaarden te creëren en zo de algehele ontwikkeling van elektrische mobiliteit in de Noordzeeregio een impuls te geven teneinde huidige en toekomstige ontwikkelingen te bevorderen en aandacht te besteden aan de koppelingen met vrachtvervoer en logistiek.

Extra tools

 

" Doordat E-Mobility NSR de vele verschillende aspecten van elektromobiliteit omvat (zoals de dimensies van beleid, infrastructuur, opladen, routes, gebruikersperspectieven en e-vrachtvervoer) heeft het bijgedragen aan een groter en nuttiger gebruik van elektrische voertuigen, maar daarnaast heeft het ook het streven naar meer elektromobiliteit binnen de Noordzeeregio als geheel een impuls gegeven. "

Prof. Dr. (mult.) Dr. h.c. (mult.) Walter Leal

E-mobiliteit is een snel groeiend beleidsgebied dat van groot strategisch belang is voor de Noordzeeregio. Binnen deze regio zijn tal van steden bezig met het ontwikkelen van strategieën en actieplannen om elektrische mobiliteit te stimuleren en het gebruik van elektrische voertuigen in Europa en daarbuiten aan te moedigen.

Voor een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van de projectdoelstellingen was de aandacht gericht op het bieden van geavanceerde informatie over e-mobiliteit, inzicht in de hiaten en behoeften op dit vlak, de ontwikkeling van een slim elektriciteitsnetwerk voor de regio inclusief oplaadpunten en de integratie van de stedelijke vrachtvervoerslogistiek met het e-mobiliteitsnetwerk.

Opbouw van een netwerk

Bij te weinig afstemming en een gebrek aan koppelingen kan er nooit volledig gebruikgemaakt worden van alle waardevolle menselijke en financiële middelen. Het project E-Mobility NSR verbindt diverse bestaande netwerken, waardoor de Noordzeeregio wordt voorzien van een transnationale ruggengraat. Op deze manier wordt de toegankelijkheid van elektrische voertuigen vergroot en worden investeringen op dit vlak gestimuleerd. 

De bekendheid van het project reikt tot buiten de grenzen van de regio. Netwerken zijn gemaakt en uitgebreid, en er is een samenwerking met lokale autoriteiten, overheidsinstellingen, universiteiten, ngo´s, kleine en middelgrote ondernemingen en overige belanghebbenden opgezet. Door al deze bedrijvigheid heeft het project bijgedragen aan meer bekendheid met e-mobiliteit in de Noordzeeregio.

Beleidsontwikkeling

Elektrische voertuigen zijn nog steeds in ontwikkeling en overschakeling op elektriciteit van de transportsector is een continu en dynamisch proces, waarbij de veranderingen snel kunnen gaan. Dit geldt niet alleen voor het gebruik van elektrische voertuigen, maar ook voor bepaalde beleidsontwikkelingen. Het maken van plannen op de lange termijn is daarom nog niet zo eenvoudig.

In het kader van het project is er niettemin geavanceerde informatie gepubliceerd, die de beleidsontwikkeling van e-mobiliteit in de regio kan ondersteunen. Uiteindelijk zouden de projectresultaten kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzamer kader van waaruit regionale en lokale overheden en overige relevante belanghebbenden in de Noordzeeregio kunnen werken aan e-mobiliteit.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „E-mobiliteit NSR” bedroeg 6 658 366 EUR. Daarvan werd een bedrag van 3 329 366 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het transnationale samenwerkingsprogramma „Noordzeeregio” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

21/12/2015