Programma voor een leven lang leren in Amsterdam: naar een op skills gerichte arbeidsmarkt

Om de mismatch tussen ontwikkeldoelen van werknemers, werkzoekenden en de wensen op een snel veranderende arbeidsmarkt aan te pakken, zijn in de Metropoolregio Amsterdam op skills gerichte loopbaanprogramma's en matchingsinstrumenten ontwikkeld.

Extra tools

 
To match jobseekers and the needs of a quickly changing labour market, skills-oriented career programmes have been created in the Amsterdam Metropolitan area. ©CC0 Creative Commons To match jobseekers and the needs of a quickly changing labour market, skills-oriented career programmes have been created in the Amsterdam Metropolitan area. ©CC0 Creative Commons

" Wij zorgen voor één skillsvocabulaire voor werkenden en werkzoekenden, beroepsonderwijsprogramma's en banen, en creëren daarmee een gemeenschappelijke basis voor een op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt. Voor een toekomst die werkt. "

Annelies Spork, programmadirecteur

Het project House of Skills geeft werknemers en werkzoekenden meer regie over hun loopbaankeuzes door het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, te experimenteren met matching op basis van skills en het ontwikkelen van skills, zodat ze zijn voorbereid op toekomstige veranderingen in de arbeidsmarkt.

Het project heeft een Regionaal Skillsakkoord gesloten met meer dan 120 publieke en private organisaties. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) biedt een kwalificatiestructuur voor de praktijkopleidingen. Tot nu toe hebben 738 mensen deelgenomen aan het programma. De deelnemers blijven zich ontwikkelen nadat ze een baan hebben gevonden. Zo zijn ze voorbereid op de toekomst. 

Inspelen op de vraag

Om de vraag beter te begrijpen, is een analyse gemaakt van de regionale arbeidsmarkt. Er zijn samenwerkingsverbanden opgezet met sociale partners, kennis- en onderwijsinstellingen, vakbonden, brancheorganisaties, uitzendbureaus, werkgeversorganisaties zoals het UWV en overheidsinstanties. Deze samenwerkingsverbanden hebben pilots van op skills gerichte loopbaanprogramma's ontwikkeld, met onder meer assessments en competentietesten, loopbaanadvies en skillstraining. Het project richt zich vooral op maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, bouwopgave, circulaire economie en gezondheidszorg.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument dat assessments op basis van skills en een match tussen opleiding en werk mogelijk maakt. Een onlineplatform “Mijnhouseofskills” moet werkgevers en werknemers helpen elkaar te vinden. Het project heeft ook instapcursussen voor beroepen waar een tekort aan is. Werkgevers geven aan welke skills zij nodig hebben en werkzoekenden geven aan welke skills ze al hebben, en of ze bereid zijn de overige vereiste skills te ontwikkelen. 

Werkgevers ontwikkelen skills

Naast het Regionaal Skillsakkoord dat door 120 partijen is ondertekend, zijn er 60 samenwerkingsverbanden waarin werkgevers en andere relevante partijen afspraken maken voor het ontwikkelen van skills in hun sector. In één zo'n samenwerkingsverband werken bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen samen aan een skillspaspoort voor de luchthaven Schiphol. Daarin worden de skills beschreven die nu en in de toekomst nodig zijn. De partners bepalen samen wat er nodig is ten aanzien van opleiding, ontwikkeling of mobiliteit om de skillskloof te dichten. Het doel is de vraag en het aanbod van arbeid op de luchthaven beter op elkaar af te stemmen. 

In de bibliotheek van Amsterdam is een aparte ruimte ingericht waar bezoekers terecht kunnen voor gratis loopbaanadvies, informatie over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en inzicht in persoonlijke mogelijkheden. Om kennis over het programma meer op landelijk niveau uit te wisselen, zijn er 25 werkbezoeken gepland en wordt er samengewerkt met de regio's Eindhoven en Rotterdam.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering van het project „House of Skills” bedraagt 11 200 000 EUR. Daarvan wordt 3 738 972 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het operationele programma „West-Nederland” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Werkgelegenheid en arbeidsmarkt”.

 

Ontwerpdatum

24/06/2019