Langetermijnsamenwerking tussen kleine bedrijven in het Noordzeegebied

Het project Lean landing voor micro-ondernemingen in het mkb stimuleert innovatieve en duurzame samenwerking tussen micro-ondernemingen, starterscentra, kennisinstituten en financiers van openbare bedrijfsontwikkelaars in de zes Noordzeelanden. Dit gebeurt door een concept te ontwikkelen om winstgevende kennispartnerschappen te creëren.

Extra tools

 
Lean Landing for Micro SMEs project logo ©Vaeksthus Sjaelland Lean Landing for Micro SMEs project logo ©Vaeksthus Sjaelland

" Micro-ondernemingen in het mkb beschikken over beperkte middelen en daarom moeten ze hun producten en diensten op de markt valideren zodra ze naar het buitenland willen. Dit kunnen ze het beste doen door snel een dialoog aan te gaan met potentiële klanten of partnerschappen in de nieuwe markten, en geen tijd te besteden aan marktanalyses en andere planningsactiviteiten, zoals veel micro-ondernemingen in het mkb wel vaak doen. Daarom hebben we een lean landing-proces ontworpen waarmee mkb-bedrijven die zich bij het project aansluiten, makkelijker bijeenkomsten met potentiële klanten en partnerschappen kunnen opzetten. "

Søren Berg Jørgensen, projectmanager lean landing voor micro-ondernemingen in het mkb

Lean landing voor micro-ondernemingen in het mkb in de zes deelnemende landen (Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) heeft een uitgebreid netwerk opgericht van starterscentra die samenwerken aan de ontwikkeling van het partnerschapsconcept en -programma. Het concept wordt aangeboden aan 250 micro-ondernemingen die binnen de starterscentra actief zijn.

Bedrijfsuitwisselingen tussen de starterscentra zullen partnerschappen tussen de bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennis- en bedrijfsontwikkelingsinstituten helpen bevorderen.

Essentiële steun voor het toekomstige concurrentievermogen

Er zijn maar weinig kleine bedrijven in het Noordzeegebied die zich bezighouden met andere grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten dan export en dergelijke bedrijven hebben daarbij maar zelden succes op de lange termijn. Van de kleine bedrijven die nog niet betrokken zijn bij internationale activiteiten zijn er bovendien maar heel weinig van plan om dat wel te gaan doen. Steun voor internationale partnerschappen voor kleine bedrijven is dus van vitaal belang voor het toekomstige concurrentievermogen van de regio.

Hiervoor ontwikkelen de partners een uitwisselingsnetwerk en een programma-opzet, samen met een implementatieplan voor elk partnerland op basis van de lean start-up bedrijfsontwikkelingsmethode. Deze methode moet productontwikkelingscycli verkorten en de marktrisico's en behoefte aan grote bedragen aan startkapitaal verkleinen.

Door de gezamenlijke creatie van een innovatief concept door starterscentra en instanties voor bedrijfsontwikkeling moeten deelnemende ondernemingen in staat zijn zinvolle samenwerkingsverbanden voor kennisdeling op te zetten, hun internationaliseringsinspanningen tot een goed einde te brengen en toegang te krijgen tot nieuwe markten. Daarna zullen deze bedrijven in een betere positie verkeren om zich met onderzoek, ontwikkeling en innovatie bezig te houden, nieuwe producten te creëren en hun winst te verhogen.

Micro-ondernemingen betrekken bij partnerschappen en nieuwe markten

Het is de bedoeling om door samenwerking op basis van de lean start-upmethodologie 160 micro-ondernemingen in samenwerkingsverbanden en nieuwe markten te betrekken. Het netwerk dat door dit project ontstaat, moet op lange termijn duurzaam zijn en de partners hopen dat er tegen 2020 12 EU-landen aan zullen deelnemen.

Ook is het de bedoeling om 60 ondernemingen en acht onderzoeksinstellingen te laten deelnemen aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten. De partners hopen tegen het einde van het project 500 organisaties te hebben geïnformeerd over nieuwe bedrijfsoplossingen, met de bedoeling dat 180 daarvan dergelijke oplossingen zullen toepassen.

De resultaten worden voor het publiek toegankelijk gemaakt en in de vorm van een blauwdruk verspreid via een netwerk- en kennisuitwisselingsevenement voor starterscentra en beleidsmakers uit de hele EU.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project 'Lean landing voor micro-ondernemingen in het mkb' bedraagt 3 620 774 euro, waarvan 1 706 258 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma 'Regio Noordzee' voor de programmeringsperiode 2014-2020.

Ontwerpdatum

11/02/2019