Versterking van de culturele participatie van jongeren in de Kanaalzone in Brussel

Move It Kanal is een tweetalig Frans/Nederlands stadsproject dat zich toelegt op de culturele participatie van jongeren van 12 tot 18 jaar in de Brusselse Kanaalzone. Het doel van het project is om de culturele participatie van deze jongeren te stimuleren door het versterken van de samenwerking tussen organisaties uit verschillende sectoren (culturele sector, jeugd en onderwijssector) en gemeenschappen. Het project is gebaseerd op drie assen: netwerken, projecten voor bemiddeling en onderzoeksprojecten.

Extra tools

 
A BMX rider in a skate park. ©Lasso VZW A BMX rider in a skate park. ©Lasso VZW

" Sinds de oprichting heeft Move It Kanal zich beijverd om contacten te leggen tussen particulieren en organisaties om jongeren in de Brusselse Kanaalzone dichter bij cultuur te brengen. Door middel van netwerken, projecten en actie-onderzoek richten we ons op het creëren van nieuwe vaardigheden en het beter koppelen van bestaande vaardigheden door intersectorale samenwerking te vergemakkelijken. "

Ine Vos, Projectcoördinator Move It Kanal

Het project resulteerde in de oprichting van een intersectoraal, tweetalig en duurzaam netwerk van organisaties en instellingen die met of voor de doelgroep werken. Zo konden potentiële partners in kaart worden gebracht en worden gemobiliseerd voor samenwerking en uitwisseling van expertise. 

Ook worden er regelmatig netwerkbijeenkomsten gehouden. Dit netwerk identificeert, ondersteunt en documenteert de belangrijkste samenwerkingsprojecten tussen de culturele sector en de jeugd- en/of onderwijssector. Het is ook een actieve partner in onderzoekactie.

Meertalige en intersectorale samenwerking

Sinds eind 2015 werd een eerste fase van kwalitatief onderzoek uitgevoerd met 55 jongeren uit de Brusselse Kanaalzone en de belangrijkste stakeholders uit de drie sectoren. Er werden acht thema's geïdentificeerd: festivals door en voor jongeren, jongerenparticipatie aan het creëren van een cultureel aanbod, het creëren van een fysieke ruimte voor jongeren, het ontdekken van de kunstwereld en cultuur, digitale technologieën, communicatie, culturele identiteit en de ontwikkeling van artistiek talent. Inmiddels hebben 14 netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er projecten gestart rond verschillende thema's uit de eerste onderzoeksfase. Een aantal van deze projecten krijgt wetenschappelijke ondersteuning voor het meten van het effect.

Naast de intersectorale samenwerking tussen cultuur, jeugd en onderwijs heeft Move It Kanal de meertalige samenwerking vergemakkelijkt. In Brussel is de culturele participatie van jongeren zeer hoog, maar al te vaak zijn de initiatieven beperkt tot een specifieke wijk, sector of taalgemeenschap. Door te focussen op de verbanden tussen deze netwerken en bestaande contexten, kan veel bredere expertise worden ontwikkeld en gedeeld.

Tools om netwerken te stimuleren

Binnen de vereniging Lasso beheren drie medewerkers specifiek het project (een coördinator, een medewerkster van het project “scholen”, een medewerkster van het project “jeugdsector”) en zijn drie medewerkers gedeeltelijk bij het project betrokken (communicatie, administratie en algemene coördinatie). Bovendien stelt de Erasmushogeschool Brussel een onderzoeker te werk. Ten slotte schept elk project banen voor verschillende profielen, bijvoorbeeld voor het leiden van artistieke workshops of het documenteren van projecten (kunstenaars, audiovisuele professionals, enz.).

Er zijn onlinetools ontwikkeld om netwerken te stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld een Facebook-groep opgericht naar aanleiding van een verzoek van professionals. Het doel is een platform te zijn om op de hoogte te blijven van de culturele activiteiten voor jongeren in de Brusselse Kanaalzone, maar ook om ideeën uit te wisselen, suggesties te doen en vragen te stellen. Om de bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden in en rond het Kanaalgebied van Brussel meer zichtbaarheid te geven, werd bovendien de Move It Kanal - Doc Series gelanceerd. 

Van begin 2016 tot medio 2017 voerde de Erasmushogeschool Brussel een enquête uit als vertrekpunt voor het project Move It Kanal. Dit onderzoek onderzocht de culturele ervaring van de jonge bewoners van het Kanaalgebied. De onderzoekers interviewden jongeren en belangrijke actoren in de culturele sector, jeugdverenigingen en het onderwijs. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens een studiedag die vanaf mei 2017 begon.

Totale investering en Europese financiering

Voor het project "Move It Kanal" is in totaal 2 115 319 EUR geïnvesteerd; de bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bedraagt 1 057 660 EUR in het kader van het samenwerkingsprogramma "FEDER PO Bruxelles Région Capitale/EFRO OP Brussel Hoofdstedelijk Gewest" voor de programmeringsperiode 2014-2020. Investeringen vallen onder de prioriteit "Bevordering van sociale integratie, bestrijding van armoede en alle vormen van discriminatie".