Geothermie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest promoten

BruGeo wil het geothermische potentieel van het Brusselse gewest versterken, in het bijzonder de ondiepe geothermie in combinatie met een warmtepomp. Het in kaart brengen van het geothermisch potentieel van Brussel helpt om het gebruik van deze schone en hernieuwbare energiebron te stimuleren. Het project heeft tot doel de belangrijkste actoren die actief zijn op het gebied van geothermische energie in Brussel samen te brengen en de economische activiteit in deze sector te versterken door de ontwikkeling van kmo's/mkb’s. 

Extra tools

 
Drilling, pumping tests and characterisation of geothermal properties have been carried out at a series of sites in Brussels. ©Brugeo @SPRB 2018 Drilling, pumping tests and characterisation of geothermal properties have been carried out at a series of sites in Brussels. ©Brugeo @SPRB 2018

" Een betere identificatie van de Brusselse ondergrond heeft het mogelijk gemaakt om het geothermisch potentieel van Brussel in kaart te brengen. Een dergelijk instrument zal uiteindelijk elke burger in staat stellen de voordelen van de installatie van een geothermisch systeem bij hem thuis gemakkelijk in te schatten. "

Pierre Gerard, hoofddocent aan de Université Libre de Bruxelles

Het BruGeo-project heeft tot doel het gebruik van geothermische energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen voor de verwarming en koeling van gebouwen of voor energieopslag. Geothermische energie heeft het voordeel dat het een schone bron is wat betreft gasuitstoot en is bovendien onuitputtelijk. Daarom heeft het zijn plaats in de energiemix van de toekomst, maar wordt het nog steeds te weinig gebruikt in verhouding tot zijn potentieel, en wel om twee belangrijke redenen:

  • de techniek is vaak onbekend bij architecten of projectleiders;
  • het gebrek aan kennis van de Brusselse ondergrond vormt een belemmering voor investeringen in verband met de voorstudies die nodig zijn voor grote gebouwen.

De kenmerken van de bodem bepalen

De ontwikkeling van geothermische energie vereist in de eerste plaats een betere kennis van de Brusselse ondergrond. Het type en de omstandigheden van de ondergrond kunnen immers invloed hebben op de efficiëntie en dus op de grootte van de te installeren systemen. Dit bestaat in de eerste plaats uit het verzamelen van bestaande informatie bij de verschillende projectpartners, vervolgens dienen de gebieden waarover de kennis beperkter is geïdentificeerd te worden en dienen daar veldtesten uitgevoerd te worden om de ondergrond beter te kunnen karakteriseren.

Het project omvat ook een reflectie over de herziening van de wetgeving die bij de start van dit project niet was aangepast aan dit soort technologie.

Ten slotte omvat het een luik m.b.t. communicatie en promotie van de technologie bij de verschillende doelgroepen: burgers, architecten, energiestudiebureaus, installateurs en boorbedrijven.

Belangrijke vooruitgang en communicatie-acties

Er zijn al verschillende zaken verwezenlijkt. Zo werden in situ tests (boringen, pompproeven, karakterisering van geothermische eigenschappen, enz.) uitgevoerd in een reeks Brusselse sites, met de nadruk op de gesteentelagen die zich op een diepte van meer dan 100 meter in Brussel bevinden. Deze lagen worden over het algemeen niet gebruikt voor geothermische energie, hoewel ze een aanzienlijk potentieel hebben.

Vervolgens zal in het voorjaar van 2020 een kaart van het geothermisch potentieel van Brussel online worden gezet. Zo kan iedereen de omvang van een geothermische installatie (aantal sondes, dieptes) vooraf inschatten in functie van de locatie en de energiebehoefte van het gebouw. Er is een kadaster van bestaande installaties in het Brusselse Gewest opgesteld. Tegelijkertijd is de wetgeving inzake geothermische installaties herzien. Er werden communicatie-evenementen georganiseerd (algemene openbare conferentie om geothermische energie te populariseren, specifieke conferentie voor studiebureaus en installateurs over de specifieke kenmerken van geothermische energie in Brussel, enz.). Ten slotte werd een website gecreëerd met alle informatie die nodig is om een geothermisch project in Brussel op te zetten.

Vier onderzoekers (universiteit, onderzoekscentrum) worden rechtstreeks door het project gefinancierd. Daarnaast heeft een aantal bedrijven niet-financiële steun ontvangen via de projectactiviteiten. Op termijn kan het frequentere gebruik van geothermische energie bijdragen tot de overgang van het Brusselse gewest naar een rationeler en duurzamer energiegebruik.

 

Totale investering en Europese financiering

Voor het project „BruGeoThermap” is in totaal 1 085 145 EUR geïnvesteerd; de bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bedraagt 485 125 EUR in het kader van het samenwerkingsprogramma „FEDER PO Bruxelles Région Capitale/EFRO OP Brussel Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmaperiode 2014-2020. De investering maakt deel uit van de prioriteit „Energy Union and Climate”.

 

Ontwerpdatum

27/09/2019