Belangrijkste resultaten van het regionaal beleid

De huidige landresultaten zijn gebaseerd op het samenvattend verslag  van de evaluaties ex-post van cohesiebeleidsprogramma's die gedurende de programmeringsperiode 2007-2013 zijn gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het cohesiefonds . Hierin worden de bevindingen op lidstaatniveau gepresenteerd en geanalyseerd en wordt er getracht drie belangrijke sets vragen te beantwoorden:

  • Hoe zijn de verstrekte fondsen in de lidstaat gebruikt of waaraan is het geld besteed?
  • Wat waren de resultaten en in hoeverre hebben ze bijgedragen aan de doelen van het cohesiebeleid?
  • Welke lessen kunnen worden getrokken uit de ervaringen van de periode en wat zijn de implicaties voor het cohesiebeleid in de toekomst, of hoe kunnen de opzet en de werking van het beleid worden verbeterd om het effectiever te maken.

Extra tools

 

Tot nu toe zijn de belangrijkste resultaten voor de programmeringsperiode 2007-2013:

Creëren van banen en groei

In de armste EU-regio’s is het inkomen toegenomen: in deze regio’s is het bbp per inwoner toegenomen van 60,5 % van het EU-gemiddelde in 2007 naar 62,7 % in 2010.

Investeren in mensen

2,4 miljoen deelnemers aan ESF-maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid vonden binnen 6 maanden een baan (2007-2010).

Elk jaar nemen in de gehele EU ongeveer 15 miljoen mensen deel aan duizenden projecten die worden gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Ondersteunen van ondernemingen

Die kleine en middelgrote ondernemingen waren samen goed voor naar schatting 825 000 (van de in totaal 1 300 000) nieuwe banen.

Versterken van onderzoek en innovatie

Verbeteren van het milieu

Moderniseren van vervoer en energieopwekking

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen tot nu toe in de periode 2007-2013 (de data lopen van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2014, tenzij anders wordt aangegeven), en kunt u zien hoe het EU-cohesiebeleid helpt de crisis te doorstaan en groei te creëren.

Gevolgen en resultaten over de periode 2000-2006 staan in de evaluaties achteraf.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Voorbeelden van door de EU gecofinancierde projecten tijdens de programmeringsperiode 2007-2013