Het belangrijkste investeringsbeleid van de EU

Het regionaal beleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU

Het regionaal beleid is gericht op alle regio’s en steden in de Europese Unie, en is bedoeld om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van ondernemingen, economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen en de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.

Om deze doelstellingen te bereiken en aan de diverse ontwikkelingsbehoeften van alle regio’s in de EU te voldoen, is een bedrag van 355,1 miljard EUR gereserveerd voor het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Dit is bijna één derde van de totale EU-begroting. 

Het verstrekken van de financiering

Het regionaal beleid wordt gerealiseerd via drie hoofdfondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Tezamen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) vormen zij de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Regionaal beleid en de prioriteiten van de Commissie

Het regionaal beleid heeft op allerlei vlakken grote invloed De investeringen ervan dragen bij aan de verwezenlijking van tal van EU-beleidsdoelstellingen en vormen een aanvulling op EU-beleidsmaatregelen ten aanzien van bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid, energie, het milieu, de gemeenschappelijke markt, onderzoek en innovatie.

De Europese structuur- en investeringsfondsen leveren een directe bijdrage aan het investeringsplan en de prioriteiten van de Commissie.

Het cohesiebeleid biedt het benodigde investeringskader om aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie te voldoen.

De vijf doelstellingen voor de EU in 2020 zijn:

 1. Werkgelegenheid: 75 % van leeftijdsgroep 20-64 jaar heeft werk
 2. Onderzoek en ontwikkeling: 3 % van het bbp van de EU wordt geïnvesteerd in O&O
 3. Klimaatverandering en energieduurzaamheid:
  • vermindering van de broeikasgassen in de EU met 20 % ten opzichte van het niveau van 1990
  • 20 % energie uit duurzame bronnen
  • 20 % toename van de energie-efficiëntie
 4. Onderwijs:
  • vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters tot onder 10 %
  • ten minste 20 miljoen minder mensen die leven in of gevaar lopen op armoede en sociale uitsluiting
 5. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: ten minste 20 miljoen minder mensen die leven in of gevaar lopen op armoede en sociale uitsluiting

Elke lidstaat heeft op deze gebieden zijn eigen nationale doelstellingen geformuleerd.

Het regionaal beleid is het fundament van de Europese solidariteit

Het merendeel van de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid is gericht op de minder ontwikkelde Europese landen en regio’s. Zo worden deze geholpen aan te haken bij de rest van de EU en kunnen de nog altijd bestaande economische, sociale en territoriale ongelijkheden worden beperkt.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Het regionaal beleid heeft voor de Europese regio´s en steden de ergste effecten van de crisis verzacht

Door publieke investeringen te ondersteunen en EU-investeringen flexibel in te zetten, bijvoorbeeld door fondsen te herprogrammeren of het cofinancieringspercentage in landen als Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland, Portugal en Roemenië te verhogen, heeft het regionaal beleid het effect van de in 2008 begonnen financiële crisis weten in te perken. Ook in tijden van aanhoudende begrotingsconsolidatie is het regionaal beleid van de EU van cruciaal belang gebleken. Zonder het cohesiebeleid zouden de hoognodige publieke investeringen in minder ontwikkelde lidstaten tijdens de crisis met nog eens 45 % zijn teruggevallen.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Algeheel financieel effect

Het cohesiebeleid is een katalysator van verdere private en overheidsfinanciering, niet alleen omdat lidstaten verplicht zijn tot cofinanciering uit de nationale begroting, maar ook omdat het vertrouwen onder investeerders schept.

Uitgaande van de nationale bijdragen en overige private investeringen wordt het effect van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 geschat op ongeveer 450 miljard EUR.