Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerschap

De Europese Unie heeft van oudsher de activiteiten in het kader van het regionaal beleid ontwikkeld, en de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid verdeeld, op basis van een partnerschapsproces dat een aanzienlijke inbreng van de lidstaten bevat.

De partnerschapsactiviteiten omvatten het gehele programmeringsproces, van de voorbereidende fase tot en met de uitvoering en de beoordeling van resultaten. Deze aanpak moet leiden tot betere programmaresultaten en moet ertoe bijdragen dat de middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) doelmatig worden besteed.

In de programmeringsperiode 2014-2020 is het partnerschapsbeginsel nog verder aangescherpt: het betreft nu niet alleen de lidstaten, maar ook belanghebbenden zoals vakbonden, werkgevers, non-gouvernementele organisaties (ngo´s) en overige instanties die zich bezighouden met de bevordering van bijvoorbeeld sociale inclusie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en non-discriminatie. De Commissie heeft een Europese gedragscode voor partnerschap opgesteld, die door alle lidstaten bij de voorbereiding en uitvoering van hun operationele programma´s moet worden nageleefd. Bovendien heeft elke lidstaat een partnerschapsovereenkomst met de Europese Commissie ondertekend, waarin wordt bepaald hoe de nationale autoriteiten de financiering uit de ESI-fondsen gedurende de programmeringsperiode 2014-2020 willen gebruiken en verdelen.