Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ondersteunt het EU-beleid inzake plattelandsontwikkeling. Om die reden worden er plattelandsprogramma´s gefinancierd in alle lidstaten en regio´s van de EU. Programma´s zijn opgezet als samenwerking tussen de Europese Commissie en de lidstaten, rekening houdende met de strategische richtsnoeren voor beleid inzake plattelandsontwikkeling zoals aangenomen door de Raad, alsmede de prioriteiten die zijn vastgelegd in de nationale strategische plannen.

In de programmeringsperiode 2014-2020 is het ELFPO voor het eerst specifiek opgenomen in het beleidskader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en dus gehouden aan de verordening betreffende gemeenschappelijke bepalingen (Verordening nr. 1303/2013).

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 richt het fonds zich op drie centrale doelstellingen:

 • bevordering van het concurrentievermogen van de landbouw;
 • zorgen voor een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen, en klimaatverandering;
 • verwezenlijking van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en ‑gemeenschappen, waaronder het scheppen en onderhouden van banen.

Het cohesiebeleid speelt een voorname rol bij de ondersteuning van het economisch herstel van de plattelandsgebieden, in aanvulling op de maatregelen die door het nieuwe Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling worden gesteund.