Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Subsidiabiliteit van de uitgaven

De criteria voor subsidiabiliteit van de uitgaven bepalen of bepaalde kosten in aanmerking komen voor financiering uit hoofde van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) – het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

In de verordening betreffende gemeenschappelijke bepalingen (Verordening nr. 1303/2013) zijn de belangrijkste beginselen vastgelegd inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven op Europees niveau. Zo wordt gezorgd voor consistentie tussen de regelgeving die in de lidstaten wordt uitgevoerd. Op nationaal niveau worden gedetailleerde criteria vastgelegd.

Een van de voorwaarden om als uitgavenpost in aanmerking te komen voor financiering, is dat de uitgaven moeten worden betaald tussen de datum van indiening van het operationeel programma bij de Commissie of, indien dit eerder is, 1 januari 2014 en 31 december 2023.

Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van programma´s op grond van de doelstellingen van Europese territoriale samenwerking, zijn onder andere financiële kosten en uitvoeringsgaranties, evenals uitgaven door overheidsinstantie met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten. De Commissie heeft ook een lijst met uitgavenposten vastgesteld, die niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het EFRO, het ESF of het Cohesiefonds, zoals rente op schulden en terugvorderbare btw.