Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionaliteit Auditinstantie
Automatische annulering Begroting
Beheersinstantie Berggebieden
Betalingen Certificerende instantie
Cofinancieringspercentage Cohesiebeleid
Cohesiefonds Cohesieverslag
Comité van de Regio’s Controle en audit
Coördinatiecomité voor de Europese structuur- en investeringsfondsen De Taskforce Noord-Ierland
De doelstelling van regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid Duurzame ontwikkeling
ESPON (Europees Waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening) Economische en sociale cohesie
Europa 2020-strategie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Europees Sociaal Fonds (ESF)
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS)
Evaluatie Evenredigheid
Ex-antevoorwaarden (ExAV) Financiële correcties
Financiële instrumenten Fraude
Gedeeld beheer Gelijke kansen
Globale subsidies Het EU-programma voor vrede en verzoening 2014-2020 (PEACE)
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) INTERACT
INTERREG Europa Innovatie
Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) Interregionale samenwerking
Milieu N+2
NUTS Operationeel programma
Partnerschap Partnerschapsovereenkomst (PO)
Programmering RegioStars-prijzen
Regio’s voor economische verandering Solidariteitsfonds van de EU
Staatssteun Subsidiabiliteit van de uitgaven
Subsidiariteit Technische ondersteuning
Territoriale cohesie Terugvordering van fondsen
Toetredingsonderhandelingen Toezicht
Toezichtcomité Trans-Europese netwerken (TEN´s)
Transnationale samenwerking Transport
URBACT – netwerkprogramma voor stadsontwikkeling Uitbreiding
Ultraperifere regio´s Verordeningen
Voorlichting en publiciteit Werkgelegenheid