Vervoers- en energienetwerken

Investeringen in vervoersdiensten en -infrastructuur komen rechtstreeks ten goede aan burgers en bedrijven. Slimme mobiliteit, multimodaal vervoer, schoon vervoer en stedelijke mobiliteit zijn specifieke prioriteiten voor het cohesiebeleid gedurende de financieringsperiode 2014-2020. Het cohesiebeleid ondersteunt ook investeringen in infrastructuur voor slimme systemen voor distributie, opslag en transmissie van energie (voornamelijk in minder ontwikkelde regio´s).

Extra tools

 

Duurzaam vervoer en duurzame mobiliteit

Bevordering van duurzaam vervoer en wegnemen van knelpunten in netwerk-infrastructuren is een van de elf thematische doelstellingen van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020.  De steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds is beschikbaar voor EU-cofinanciering van projecten die zijn gekoppeld aan de volgende investeringsprioriteiten, op grond van thematische doelstelling 7:

  • ondersteuning van een multimodale interne Europese vervoersruimte door te investeren in het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T);
  • verbetering van de regionale mobiliteit door secundaire en tertiaire knooppunten aan te sluiten op de TEN-T-infrastructuur, waaronder multimodale knooppunten (alleen EFRO);
  • ontwikkeling en verbetering van milieuvriendelijke (met inbegrip van geluidsarme) en koolstofarme vervoerssystemen, waaronder binnenwateren en zeevervoer, havens, multimodale verbindingen en luchthaveninfrastructuur, met als doel duurzame regionale en lokale mobiliteit te bevorderen;
  • ontwikkeling en sanering van uitgebreide, hoogwaardige en interoperabele spoorwegsystemen, en bevordering van maatregelen om geluidshinder te verminderen.

Het is mogelijk om EU-ondersteuning te ontvangen voor investeringen in koolstofarm vervoer op grond van de thematische doelstelling gericht op ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren, vooral om duurzame multimodale stedelijke mobiliteit te bevorderen (thematische doelstelling 4).

Om ervoor te zorgen dat deze investeringen een maximaal effect sorteren, wordt gedurende de periode 2014-2020 bijzondere nadruk gelegd op de noodzaak om een veilige strategische omgeving te garanderen (met inbegrip van de goedkeuring van de lidstaten van een “uitgebreid vervoersplan” dat aantoont hoe projecten zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de interne Europese vervoersruimte en het trans-Europees vervoersnetwerk). 

Energie-infrastructuur en onderlinge verbindingen

Investeringen in infrastructuur voor slimme systemen voor de distributie, opslag en transmissie van energie vallen ook onder de thematische doelstellingen voor het Cohesiebeleid in 2014-2020. De steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is beschikbaar voor EU-cofinanciering van projecten, voornamelijk in minder ontwikkelde regio´s, die zijn gekoppeld aan de volgende investeringsprioriteiten, op grond van thematische doelstelling 7:

  • verbetering van de energie-efficiëntie en de zekerheid van de voorziening door de ontwikkeling van slimme systemen voor distributie, opslag en transmissie van energie en door de integratie van decentrale opwekking van hernieuwbare energiebronnen;

De investeringen kunnen bestemd zijn voor projecten met betrekking tot elektriciteit en aardgas, en moeten bijdragen aan de ontwikkeling van slimme systemen en complementair zijn aan investeringen ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie. Om in aanmerking te komen voor steun, moeten de lidstaten uitgebreide plannen opzetten die de nationale prioriteiten op het gebied van energie-infrastructuur beschrijven, in overeenstemming met het derde wetgevingspakket betreffende de interne energiemarkt en het tienjarige netwerkontwikkelingsplan voor de hele EU en met inbegrip van een realistische en volwassen projectcyclus waarvoor steun uit het EFRO is voorzien.
Het is ook mogelijk om steun te krijgen voor investeringen in slimme systemen voor de distributie van elektriciteit en voor de distributie (en productie) van duurzame energie op grond van thematische doelstelling 4 (koolstofarme economie).


Voor beide voornoemde investeringen in vervoer en energie moet de steun uit hoofde van het cohesiebeleid worden gepland in hechte samenwerking met steun van de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) om te zorgen voor complementariteit en optimale verbindingen van de verschillende soorten infrastructuur op lokaal, regionaal, nationaal, macroregionaal en Europees niveau.

Private financieringsbronnen zullen naar verwachting het overgrote deel van de investeringen in dit gebied bestrijken, aangevuld met openbare bronnen bij financieringstekorten. Publieke financiering mag echter niet ter vervanging dienen van private investeringen, maar moet deze aanvullen en bevorderen, overeenkomstig de regelgeving inzake staatssteun.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020