Toerisme

Europa is de belangrijkste toeristische bestemming in de wereld. Toerisme speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van veel Europese regio´s, vooral van de minder ontwikkelde vanwege de gunstige uitstraling op andere bedrijfstakken en de werkgelegenheid, vooral voor jonge mensen. Ook blijkt het toerisme over grote veerkracht te beschikken en is zelfs tijdens de recente crisis blijven groeien.

Extra tools

 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt het concurrentievermogen, de duurzaamheid en kwaliteit van toerisme op regionaal en lokaal niveau. Toerisme houdt natuurlijk nauw verband met het gebruik en de ontwikkeling van natuurlijk, historisch en cultureel bezit, en met de aantrekkelijkheid van steden en regio´s als plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Daarnaast is toerisme natuurlijk ook nauw verbonden met de ontwikkeling, innovatie en diversificatie van producten en diensten die bezoekers worden aangeboden.

Programmeringsperiode 2014-2020

Toerisme is niet als thematische doelstelling opgenomen in de verordeningen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) omdat het hier meer om een middel of een sector gaat dan om een doelstelling. De verordeningen voorzien echter wel in een groot aantal mogelijkheden voor slimme investeringen in toerisme.

De Commissie heeft een thematische leidraad voor investeringen in het toerisme gepubliceerd. Hierin wordt geadviseerd om:

  • de investeringen af te stemmen op een of meer thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten;
  • te zorgen dat de investeringen consistent zijn met de SWOT-analyse van de relevante nationale, regionale en transnationale operationele programma´s;
  • de investeringen te richten op betere waardering van lokale culturele en toeristische eigenschappen;
  • de investeringen zowel in te zetten voor innovatie en diversificatie van producten, processen en diensten, als voor specialisatie voor nichemarkten om de afhankelijkheid van lage toegevoegde waarde en tijdelijk werk te overbruggen en te zorgen voor economische activiteit en werkgelegenheid buiten het toeristenseizoen.
  • Speciale aandacht moet worden besteed aan de drievoudige verbetering van de capaciteit voor topkwaliteit, innovatie en internationalisering van het mkb en van clusters en aan (trans)clustervorming, ook door betere interne en externe koppelingen.
  • De nadruk moet worden gelegd op steun aan ondernemerschap en oprichting van nieuwe bedrijven aangezien de toerismesector het voordeel heeft dat het niet moeilijk is om toegang tot de markt te krijgen.

Het toerisme zal zowel een prominente rol blijven spelen in de geplande EFRO-investeringen als in verwante investeringen in behoud, bescherming, promotie en ontwikkeling van natuurlijk en cultureel erfgoed (zie grafiek), met circa acht miljard EUR aan geplande EFRO-toewijzing.

De eye@RIS3-database waarin de opkomst van het landschap van regionale slimme specialisaties in Europa wordt gedocumenteerd (geleid door het Europees platform voor slimme specialisatie) laat zien dat veel regio´s bij hun strategieën voor slimme specialisatie voorrang geven aan innovatie van diensten en businessmodellen in het toerisme en een substantieel deel van de financiering in die doelstelling willen steken.

Zij richten hun inspanningen op merkontwikkeling en op de ontwikkeling van concurrerende nichemarkten, zoals toerisme voor ouderen (senioreneconomie) of ecotoerisme, verbetering van hun waardeketens om in hogere marktsegmenten te komen, en op spreiding van de toeristische activiteiten om minder afhankelijk te worden van seizoenstoerisme.

Deze regio´s hebben brede strategieën ontwikkeld om door te investeren in innovatie van het toerisme zowel te opteren voor een hogere toegevoegde waarde zoals het genereren van meer uitstraling naar andere bedrijfstakken, zoals de culturele en creatieve sector, de voedingsmiddelensector, de bouw, enzovoort.