Het concurrentievermogen van het mkb

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn van cruciaal belang voor de economie van de EU: gezamenlijk vertegenwoordigen ze meer dan 99% van de Europese bedrijven en twee derde van alle banen in de private sector. In de periode 2014-2020 wordt via de Europese structuur- en investeringsfondsen een bedrag van 450 miljard EUR aan de lidstaten beschikbaar gemaakt om investeringen te financieren voor meer groei en werkgelegenheid.

Extra tools

 

Verbetering van het concurrentie-vermogen van kmo´s (het mkb) vormt een van de 11 thematische doelstellingen voor het Cohesiebeleid in 2014-2020. Uit hoofde van de overige thematische doelstellingen wordt er nog eens aanvullend in kmo´s geïnvesteerd, en dan vooral in onderzoek en innovatie, de koolstofarme economie en informatie- en communicatietechnologie. Een bedrag van 57 miljard EUR, hetgeen neerkomt op ongeveer 20% van de financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), wordt uitdrukkelijk gewijd aan kmo´s. Het toegenomen gebruik van financiële instrumenten om tijdens de financieringsperiode 2014-2020 aanvullende fondsen op EU-niveau, nationaal en regionaal niveau in te zetten, komt naar verwachting ook ten goede aan kmo´s.

Deze investeringen helpen kmo´s om:

 • Toegang te krijgen tot financiering voor investeringen via subsidies, leningen, garanties voor leningen, risicokapitaal enzovoort.
 • Te profiteren van gerichte bedrijfsondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van knowhow en advies, informatie en netwerkmogelijkheden of grensoverschrijdende partnerschappen.
 • Hun toegang tot wereldwijde markten en internationale waardeketens te verbeteren.
 • Nieuwe bronnen van groei te benutten, zoals de groene economie, duurzaam toerisme, gezondheids- en maatschappelijke diensten, waaronder de „zilveren economie” en culturele en creatieve sectoren.
 • Te investeren in menselijk kapitaal en in organisaties die praktijkgeoriënteerde beroepsopleidingen en ‑trainingen bieden.
 • Waardevolle banden te creëren met onderzoekscentra en universiteiten om innovatie te bevorderen.

Door nieuwe vereenvoudigde en gemeenschappelijke regels en maatregelen is het voor kmo´s eenvoudiger om toegang te krijgen tot de fondsen van het cohesiebeleid in 2014-2020. Daarbij gaat het onder meer om het volgende:

 • Online rapportage van de manier waarop de fondsen worden gebruikt
 • Duidelijkere regels voor subsidiabiliteit
 • Meer gerichte en minder frequente controles voor kleine ondernemingen
 • Grotere reikwijdte en vereenvoudiging van het instellen en toegang tot financieringsinstrumenten

Verdere investeringen in kmo´s in 2014-2020 zullen voortbouwen op de resultaten van het EU-cohesiebeleid tijdens de financieringsperiode 2007-2013:

 • Er worden meer dan 95 000 startende ondernemingen ondersteund
 • Er zijn meer dan 300 000 banen in kmo´s gecreëerd

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020