Cultuur

Cultuur vormt de kern van het rijke erfgoed en de geschiedenis van Europa en vervult een belangrijke rol bij het vergroten van de aantrekkingskracht van plaatsen en het versterken van de unieke identiteit van bepaalde locaties. Cultuur en creativiteit kunnen een belangrijke drijfveer vormen voor innovatie, maar ook een belangrijke bron voor ondernemerschap. Cultuur is een stuwende factor voor meer opbrengsten uit toerisme, met cultuurtoerisme als een van de snelst groeiende segmenten in het toerisme wereldwijd. Cultuur speelt ook een belangrijke rol bij de bevordering van sociale inclusie.

Wat zijn de culturele en creatieve sector?

De culturele en creatieve sector omvatten een uiteenlopende verzameling bedrijfstakken die zowel culturele als economische effecten hebben, zoals:

 • kunst en architectuur,
 • webdesign en grafische vormgeving,
 • uitgeversbedrijf,
 • gaming en multimedia,
 • muziek- en amusementsindustrie,
 • kunstnijverheid en modeontwerp,
 • film,
 • reclame en public relations.

Waarom investeren in cultuur?

Cultuur en creativiteit beperken zich niet tot artistieke waarde alleen. Door Europese structuur- en investeringsfondsen in te zetten kan het ontwikkelingspotentieel van deze sectoren worden aangewend voor het creëren van werkgelegenheid en groei in Europese regio’s en steden. Voorbeeld:

 • Door in de creatieve sector clusters te vormen, kweekvijvers te ontwikkelen en culturele content te digitaliseren blijkt economische transformatie juist een impuls te krijgen richting een kennisgebaseerde economie en diensten.
 • Culturele investeringen zijn, door het ontwerp van nieuwe producten en diensten, in staat gebleken om aftakelende bedrijfstakken nieuw leven in te blazen. Als onderdeel van uitgebreidere regionale innovatiestrategieën kunnen dit soort investeringen ruimte creëren voor marktniches met een meerwaarde in afgelegen gebieden.

Programmeringsperiode 2007-2013

Tussen 2007 en 2013 heeft de EU meer dan 6 miljard EUR geïnvesteerd in de culturele en creatieve sector. Dit bedrag werd als volgt verdeeld:

 • 3 miljard EUR voor bescherming en behoud van ons cultureel erfgoed
 • 2,2 miljard EUR voor de ontwikkeling van culturele infrastructuur
 • 775 miljoen EUR voor steun aan culturele voorzieningen

Programmeringsperiode 2014-2020

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 ligt de nadruk sterk op verbetering van het concurrentievermogen en op groei en werkgelegenheid. Nationale en regionale overheden wordt aangeraden om:

 • de EFRO-steun te richten op steun aan nieuwe culturele sectoren die nauw verband houden met innovatie en creativiteit;
 • investeringen in cultureel erfgoed aan te wenden voor de ontwikkeling en ondersteuning van clusters van creatieve sectoren, bijvoorbeeld door meer aandacht voor verbetering van de „gebruikerservaring” via digitale technologie;
 • de synergie met andere fondsen te verbeteren zoals met het kaderprogramma Creatief Europa, het programma voor het concurrentievermogen van grote ondernemingen en van het mkb (COSME), Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de Europese Alliantie voor creatieve industrieën, nationale en/of regionale programma´s voor de culturele en creatieve sector en andere mogelijke financieringsbronnen.