Doelmatig openbaar bestuur

Met de financiering uit het EU-cohesiebeleid wordt geïnvesteerd in institutionele capaciteitsopbouw en hervormingen uit hoofde van „thematische doelstelling 11” (voor een volledige lijst van de 11 thematische doelstellingen voor de financieringsperiode 2014-2020, zie hier) en uit hoofde van de doelstelling van technische ondersteuning ter versterking van de bestuurlijke capaciteit voor het beheer van de fondsen.

Extra tools

 

Thematische doelstelling 11

Het doel is om instellingen te creëren die stabiel en voorspelbaar zijn, maar die tevens flexibel genoeg zijn om te kunnen reageren op de vele maatschappelijke veranderingen, en die tegelijk een open dialoog met het publiek kunnen aangaan, nieuwe beleidsoplossingen kunnen introduceren en betere diensten kunnen leveren. . De investering in de structuren, het menselijk kapitaal en de systemen en middelen van de publieke sector is gericht op efficiëntere organisatorische processen, modern beheer, en gemotiveerde en competente ambtenaren.

De steun voor hervormingen van het openbaar bestuur via het cohesiebeleid is gekoppeld aan landspecifieke aanbevelingen, economische aanpassingsprogramma's (voor zover van toepassing) en nationale hervormingsprogramma´s.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

De belangrijkste maatregelen voor het Europees Sociaal Fonds:

Investeringen in institutionele capaciteit en in de efficiëntie van de overheidsinstellingen en overheidsdiensten (op alle niveaus van de overheid) met het oog op hervormingen, betere regelgeving en goed bestuur:

  • hervormingen om te zorgen voor betere wetgeving, synergie tussen beleidsmaatregelen en effectief beheer van het overheidsbeleid, alsook voor transparantie, integriteit en verantwoording van het openbaar bestuur en de uitgaven van publieke middelen;
  • ontwikkeling en uitvoering van strategieën en beleid inzake personeel;
  • verbetering van de efficiëntie van overheidsdiensten.

Capaciteitsopbouw voor belanghebbenden die uitvoering geven aan beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal beleid, evenals sectorale en territoriale overeenkomsten om hervormingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau in gang te zetten:

  • verbetering van de capaciteit van belanghebbenden, zoals sociale partners en niet-gouvernementele organisaties, zodat deze op doelmatiger wijze een bijdrage kunnen leveren aan werkgelegenheid, onderwijs en sociaal beleid;
  • de ontwikkeling van sectorale en territoriale overeenkomsten op het gebied van werkgelegenheid, sociale inclusie, gezondheidszorg en onderwijs op alle territoriale niveaus.

De belangrijkste maatregelen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling:

  • Versterking van de institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidinstellingen en overheidsdiensten met betrekking tot de uitvoering van het EFRO en ter ondersteuning van de door het ESF ondersteunde activiteiten ten aanzien van institutionele capaciteit en efficiënt openbaar bestuur, waar nodig met inbegrip van de levering van apparatuur en infrastructuur ten behoeve van de modernisering van overheidsdiensten op gebieden als werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, sociaal beleid en douane.
  • Bestuurlijke capaciteit met betrekking tot Europese territoriale samenwerking kan eveneens worden gefinancierd.

De belangrijkste maatregelen voor het Cohesiefonds:

  • Versterking van de institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidsinstellingen en overheidsdiensten met betrekking tot de uitvoering van het Cohesiefonds.

Technische ondersteuning

Behalve investeringen in efficiënt openbaar bestuur uit hoofde van thematische doelstelling 11, is er technische ondersteuning beschikbaar voor de autoriteiten die de ESI-fondsen beheren en gebruiken met de bedoeling hen bij te staan bij het verrichten van de taken die hen uit hoofde van de diverse verordeningen betreffende de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)  zijn opgedragen.

Technische ondersteuning is ook bedoeld voor maatregelen ter vermindering van de administratieve last voor begunstigden, maatregelen ter versterking van de capaciteit van begunstigden bij het gebruik van de ESI-fondsen en maatregelen ter versterking van de capaciteit van relevante partners.

De Commissie heeft diverse initiatieven genomen ter ondersteuning van de uitvoering van de fondsen, met inbegrip van het uitwisselingssysteem TAIEX REGIO PEER 2 PEER en voor het bieden van trainingen voor deskundigen uit de lidstaten inzake de regels en voorschriften voor ESI-fondsen, en van seminars over maatregelen ter bestrijding van fraude en corruptie in verband met het beheer van de fondsen.

De maatregelen inzake technische ondersteuning zijn uitsluitend gericht op de levering van de ESI-fondsen (bijvoorbeeld door meer personeel in te zetten voor het beheer van de fondsen, consultants in te huren voor onderzoek, projectvoorbereiding of toezicht-/evaluatieactiviteiten, training, netwerken, enzovoort) en blijven om die reden beperkt tot de programmeringsperiode. Thematische doelstelling 11 heeft een ruimer gedefinieerde en voor een langere termijn geldende doelstelling. Die doelstelling is primair gericht op echte hervormingen en systeemveranderingen ter verbetering van de intrinsieke prestaties op het gebied van openbaar bestuur, onafhankelijk van het EU-fondsenbeheer.

Koppelingen