Principes

Het cohesiebeleid is gebaseerd op vier principes:

Concentratie

Concentratie speelt op drie niveaus:

Programmering

Het cohesiebeleid ondersteunt geen individuele projecten maar meerjarige nationale programma's die aansluiten op de doelstellingen en prioriteiten van de EU.

Voor meer informatie over het concept programmering, zie de besluitvorming stap voor stap.

Partnerschap

Elk programma komt tot stand via een collectieve inspanning van overheden op Europees, regionaal en plaatselijk niveau, sociale partners en maatschappelijke organisaties.

Dit principe geldt voor alle onderdelen van het programmeringsproces, vanaf de planning tot het dagelijks beheer, uitvoering, toezicht en evaluatie.

Op deze manier sluiten de programma's het best aan bij de plaatselijke en regionale behoeften.

Additionaliteit

EU-financiering mag geen vervanging zijn voor nationale steun.

De Commissie maakt dan ook afspraken met de EU-landen over de hoogte van de nationale overheidsinvesteringen gedurende de programmeringsperiode en controleert die ook halverwege (in 2018) en aan het einde (in 2022).

Het gaat hier om een realistisch maar ambitieus streefniveau voor de openbare uitgaven, dat garandeert dat de structuurfondsen een echte meerwaarde opleveren. De vuistregel is dat de jaarlijkse uitgaven gecorrigeerd voor inflatie niet lager mogen zijn dan gedurende de vorige programmeringsperiode.

Meer hierover