Verbetering van de besteding en het beheer van fondsen

De Commissie helpt lidstaten om de financiële middelen van het cohesiebeleid zo goed mogelijk te besteden en om problemen betreffende de uitvoering van het beleid aan te pakken. Die hulp is versterkt voor de financieringsperiode 2014-2020.

Extra tools

 

Versterken van de administratieve capaciteit

De capaciteit van lidstaten om Europese structuur- en investeringsfondsen effectief te beheren, is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het succes van het cohesiebeleid. De Commissie helpt de administratieve capaciteit van nationale en regionale overheden te versterken via verbeteringen aan structuren, personeel, systemen en instrumenten. De financiering in het kader van het cohesiebeleid 2014-2020 investeert niet alleen in beheerscapaciteit voor de fondsen, maar steunt ook efficiënt openbaar bestuur meer in het algemeen via financiering van de opbouw van institutionele capaciteit en hervormingen.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: uitwisseling van regionale deskundigen

Het uitwisselingssysteem voor deskundigen TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en is een instrument om behoeften en deskundigheid in verschillende landen samen te brengen. Dit vraaggestuurde instrument reageert rechtstreeks op specifieke verzoeken van nationale en regionale autoriteiten, waarbij steun wordt verleend via deskundigenmissies, studiebezoeken en specifieke workshops.

Integriteitspacten

Het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie zoekt en test voortdurend nieuwe wegen om de EU-fondsen te beschermen tegen het risico van wanbeheer, fraude en corruptie en om de transparantie in het gebruik van de fondsen te verhogen. Als een van de initiatieven op dat gebied hebben we het proefproject "Integriteitspacten - civielecontrolemechanisme voor het beschermen van EU-fondsen tegen fraude en corruptie" opgestart. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Transparency International en moet integriteitspacten invoeren in een aantal projecten die worden medegefinancierd door de Europese structuur- en cohesiefondsen in de lidstaten.
Voor meer informatie over de integriteitspacten en het proefproject, klik hier en.

Groep op hoog niveau voor toezicht op de vereenvoudiging

De deskundigengroep adviseert de Commissie over de vereenvoudiging en vermindering van de administratieve verplichtingen voor begunstigden van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI).
Groep op hoog niveau voor toezicht op de vereenvoudiging voor begunstigden van ESI-fondsen en

Initiatief achterstandsregio's

De Commissie onderzoekt waarom er achterstand is in regio's die een laag niveau van economische ontwikkeling hebben of waar het bbp al verscheidene jaren achteruitgaat. Voor het cohesiebeleid, dat de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de Europese regio's moet verminderen, vraagt die trend bijzondere aandacht.
Initiatief achterstandsregio's en

Opleiding voor deskundigen op het gebied van regels en voorschriften

De Commissie voorziet in opleiding en voor de beheers-, certificerings- en auditautoriteiten die te maken hebben met het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. De opleiding heeft betrekking op de belangrijkste nieuwe elementen in het wetgevende kader van het EU-cohesiebeleid 2014-2020 en wordt georganiseerd in twee modules:

  • programmering en uitvoering;
  • financieel beheer en controle.

Memo: Verbetering van besteding en beheer van middelen voor het EU-cohesiebeleid bij EU-lidstaten en regio's (24 maart 2015) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Actieplan inzake overheidsopdrachten

Het actieplan inzake overheidsopdrachten en van de Commissie stelt een aantal initiatieven vast die lidstaten moeten helpen om de prestaties van zowel overheden als begunstigden te verbeteren bij het toepassen van overheidsopdrachten voor EU-investeringen in de programmeringsperiode 2014-2020.

Regiogemeenschappen van praktijkmensen

We werken samen met beheersautoriteiten om gemeenschappen van praktijkmensen te vormen die in beheersautoriteiten of bemiddelende instanties werken voor de uitwisseling van goede praktijken en ervaringen. Daartoe hebben we vernieuwende werkwijzen aangenomen, waarbij wordt gebruikgemaakt van een beleidslaboaanpak.
Regiogemeenschappen van praktijkmensen en

Studies over de integratie van nieuwe regelgevende elementen in het programmeringsproces.

Het doel van deze studies is vast te stellen hoe de nieuwe regelgevende elementen van het hervormde beleid geïntegreerd zijn in het programmeringsproces. Bovendien verschaft de laatste studie informatie over de omvang en reikwijdte van de projecten in de periode 2007-2013.
De studies verschaffen bewijsmateriaal en een analytische basis voor het debat over het ontwerp van het beleid na 2020 en aanverwante effectbeoordelingen.
Studies over de integratie van nieuwe regelgevende elementen in het programmeringsproces en.

ARACHNE

ARACHNE is een tool voor datamining en dataverrijking, dat is ontwikkeld door de Europese Commissie. Het is bedoeld om de beheersautoriteiten te ondersteunen bij hun administratieve controles en beheerstaken op het gebied van de Structuurfondsen (Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor regionale ontwikkeling).
Arachne Risicoberekening

EU-competentiekader voor het beheer en de uitvoering van het EFRO en Cohesiefonds

De Commissie stelt een EU-competentiekader en een zelfbeoordelingstool beschikbaar aan nationale coördinerende organen, beheer-, certificerings- en auditautoriteiten, gemeenschappelijke secretariaten en bemiddelende instanties. Deze instrumenten zullen overheidsdiensten ondersteunen bij hun inspanningen om hun administratieve capaciteit voor het beheer van de fondsen te vergroten door hen te helpen mogelijke ontbrekende competenties te identificeren en aan te pakken.
EU-competentiekader voor het beheer en de uitvoering van het EFRO en Cohesiefonds

Vroegtijdige realisering van administratieve capaciteitsopbouw voor na 2020

Beheersautoriteiten wordt verzocht een aanvraag in te dienen voor het proefproject van de Commissie "Vroegtijdige realisering van administratieve capaciteitsopbouw". Als zij worden geselecteerd, kunnen ze gebruik maken van adviserende bijstand op maat van de EU bij de ontwikkeling van hun administratieve capaciteit om de periode na 2020 goed voorbereid in te gaan. De adviserende bijstand wordt verleend in nauwe samenwerking met de OESO.

De volgende stappen:

Beheersautoriteiten kunnen tot 9 april 2018 een aanvraag indienen. De resultaten van de oproep worden eind april gepubliceerd. Zie de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor nadere bijzonderheden.
Vroegtijdige realisering van administratieve capaciteitsopbouw voor na 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Deze praktische toolkit dient als inspiratiebron voor overheden van EU-lidstaten die plannen maken voor hun eigen capaciteitopbouw om de uitvoering van programma’s te vergemakkelijken en goede werkwijzen aan te moedigen.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en