Samenwerking tussen landen en regio's

Samenwerking binnen de EU

Samenwerking binnen de EU (Europese territoriale samenwerking) is onontbeerlijk voor een eengemaakt Europa. Als grenzen geen barrières meer vormen, kunnen de Europeanen dichter bij elkaar komen, ideeën en rijkdommen delen en naar gemeenschappelijke doelen toe werken.

Samenwerking binnen Europese regio's

Een "macroregionale strategie" is een integraal kader dat is goedgekeurd door de Europese Raad en dat kan worden ondersteund door onder andere de Europese structuurfondsen en het Europees Investeringsfonds. Het doel is de gemeenschappelijke problemen aan te pakken, die binnen een bepaald geografisch gebied kunnen spelen met betrekking tot de lidstaten en derde landen die zich in dat geografische gebied bevinden. Deze landen kunnen zo profiteren van betere samenwerking ten behoeve van de verwezenlijking van economische, sociale en territoriale cohesie.

Tot nu toe zijn er vier macroregionale EU-strategieën aangenomen, op verschillende beleidsgebieden:

Alle aangenomen macroregionale strategieën gaan tevens vergezeld van een voortschrijdend actieplan dat regelmatig wordt bijgewerkt in het licht van nieuwe, opkomende behoeften en veranderende contexten. De vier macroregionale strategieën betreffen 19 EU-lidstaten en 8 niet-EU-landen.

Internationale samenwerking

De Europese Unie deelt haar ervaringen over regionale ontwikkeling met landen buiten de EU.

Andere vormen van samenwerking en netwerken