Derde verslag betreffende de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/09/2020

De macroregionale strategieën (MRS’en) van de EU zijn beleidskaders die zijn opgezet door EU-lidstaten en niet-EU-landen binnen een bepaald geografisch gebied om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten door gedeelde doelstellingen voor de lange termijn vast te stellen.

Bij de vier MRS’en zijn 19 EU-lidstaten en 9 niet-EU-landen betrokken. Het betreft de volgende MRS’en:

  • de EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR, 2009);
  • de EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR, 2011);
  • de EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio (EUSAIR, 2014); en
  • de EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP, 2016).

Zoals is overeengekomen met de Raad, publiceert de Commissie sinds 2016 elke twee jaar een verslag over de uitvoering van de vier MRS’en. Dit is het derde verslag, dat betrekking heeft op de periode van medio 2018 tot medio 2020. In het verslag worden de stand van zaken en de voortgang bij de uitvoering van de MRS’en beoordeeld en mogelijke toekomstige stappen onderzocht. Het verslag gaat vergezeld van een werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD), waarin meer details over elke MRS worden gegeven. Beide documenten zijn gebaseerd op bijdragen van de nationale en thematische coördinatoren van de MRS’en (“belangrijkste uitvoerders van de MRS’en”) en deskundigen.

Dit verslag wordt gepubliceerd in een tijd dat de door de ongekende COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis ernstige economische, fiscale en sociale gevolgen voor de Europese samenleving heeft. De Commissie heeft snel gereageerd met onmiddellijke maatregelen (zoals CRII en CRII+) en uitgebreide voorstellen voor de korte tot middellange termijn, waaronder het herstelinstrument NextGenerationEU. De Europese Raad heeft op 21 juli 2020 een akkoord bereikt over NextGenerationEU.

Nadat de voorstellen waren vastgesteld door de Commissie, hebben de belangrijkste uitvoerders van de MRS’en de passende middelen geïdentificeerd voor de strategieën om de deelnemende landen te helpen met hun reactie op de crisis. De MRS’en vormen een direct beschikbaar en operationeel kader voor het verbeteren van de coördinatie van acties, investeringen en projecten binnen hun respectieve geografische gebied. De MRS’en zijn sectoroverschrijdend en worden ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak met belanghebbende partijen en verschillende bestuursniveaus. Al deze kenmerken kunnen van groot belang zijn voor de realisatie van EU-prioriteiten, zoals de Europese Green Deal, de Europese digitale strategie, “Een economie die werkt voor mensen” en “Een sterker Europa in de wereld”.

Dit verslag dient een tweeledig doel. Enerzijds worden in het verslag de voortgang bij de uitvoering van de MRS’en en de verwachtingen voor verdere verbeteringen beschreven, en anderzijds wordt de mogelijke ontwikkeling van de MRS’en na de COVID-19-crisis verkend met als doel om een duurzaam, concurrerend en sociaal inclusief herstel te waarborgen. In dat verband wordt de rol van de MRS’en bij het verwezenlijken van de nieuwe EU-prioriteiten voor een groene, digitale en veerkrachtige toekomst beoordeeld.

More information :

EU Macro-regional strategies

Publications