Leidraad voor de Commissie en de lidstaten voor een gemeenschappelijke methode voor de beoordeling van beheers- en controlesystemen in de lidstaten

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Deze leidraad is bedoeld als praktisch instrument voor auditoren bij de beoordeling van de werking van een door de lidstaten ingesteld beheers- en controlesysteem voor de ESIF-programma's (met uitzondering van het Elfpo).
Hierbij is gebruikgemaakt van de leidraad voor de periode 2007-2013 en de conclusies van een werkgroep bestaande uit personeel van de auditdiensten van DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie en DG Maritieme Zaken en Visserij van de Commissie, om een referentiekader vast te stellen voor:
- het toelichten van de belangrijkste eisen die moeten worden toegepast (zie Vo. 1303/2013 en Vo. 480/2014);
- het toelichten van de beoordelingscriteria die op elke belangrijkste eis moeten worden toegepast;
- het verschaffen van richtsnoeren voor het trekken van conclusies voor elke belangrijkste eis en per autoriteit;
- het verschaffen van richtsnoeren om te komen tot een algemene conclusie over het beheers- en controlesysteem (of deel van het systeem) van een programma of groep van programma's, rekening houdend met bestaande verzachtende factoren of compenserende controles.
De leidraad is dus in de eerste plaats gericht op de auditdirectoraten van bovengenoemde diensten van de Commissie en de auditautoriteiten om bij de beoordeling van mate waarin de beheer- en controlesystemen aan de belangrijkste wettelijke eisen voldoen, de objectiviteit, consistentie en transparantie te waarborgen. Met de "stappen in de beoordeling" in deze leidraad wordt de methode vastgesteld die bij de uitvoering van systeemaudits moet worden toegepast. De auditautoriteiten wordt verzocht van deze leidraad gebruik te maken bij hun systeemaudits met betrekking tot managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten en intermediaire instanties of bij het toezicht op de werkzaamheden van andere betrokken auditinstanties, opdat de resultaten van de audits geharmoniseerd zijn en de auditoren in de verschillende onderdelen van de controleketen op elkaars werk kunnen vertrouwen.

Publications