Verordeningen voor de Structuurfondsen voor de periode 2007-2013

In de artikelen 158 tot en met 162 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is vastgelegd dat de Unie een harmonische ontwikkeling in de gehele Gemeenschap moet bevorderen en de economische en sociale samenhang door verkleining van de verschillen tussen de regio's moet versterken. De juridische basis voor de instrumenten om dit in de periode 2007-2013 te bereiken, wordt gevormd door een pakket van vijf verordeningen die in juli 2006 door de Raad en het Europees Parlement zijn aangenomen.

De volgende verordeningen werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Eur-Lex). Via de link naar Eur-Lex hebt u toegang tot een bibliografische beschrijving die de volledige tekst bevat, een corrigendum en eventuele bijlagen. U vindt er ook andere nuttige informatie zoals informatie over de procedure en de relatie tussen documenten.

Algemene verordeningen

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999

Een algemene verordening legt de gemeenschappelijke beginselen, regels en normen vast voor de uitvoering van de drie cohesie-instrumenten: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Op basis van het principe van gedeeld beheer tussen de EU en de lidstaten en regio's legt de verordening een nieuwe programmeringsprocedure vast, waarbij van de communautaire strategische richtsnoeren voor het cohesiebeleid wordt uitgegaan, alsmede gemeenschappelijke normen voor financieel beheer, toezicht en evaluatie. Door de herziening van het uitvoeringssysteem zal een eenvoudiger, evenredig en meer gedecentraliseerd beheer van de structuurfondsen en het Cohesiefonds mogelijk zijn.

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

Uitvoering van de verordeningen

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De verordening van de Europese Commissie over de toepassing van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds 2007-2013 vertegenwoordigt een geheel van gedetailleerde regels betreffende het beheer van de financiële cohesie-instrumenten.

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

EFRO-verordeningen

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1783/1999

In de verordening over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn de rol en actiegebieden van dit fonds vastgelegd, zoals de bevordering van openbare en particuliere investeringen om de verschillen tussen de regio's van de EU te verkleinen. Het EFRO zal overal in de EU steun verlenen voor programma's voor regionale ontwikkeling, economische verandering, verbetering van het concurrentievermogen en territoriale samenwerking. Financieringsprioriteiten daarbij zijn onderzoek, innovatie, milieubescherming en risicopreventie, maar ook infrastructuurinvesteringen, met name in de minst ontwikkelde regio's.

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

ESF-verordeningen

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal in overeenstemming met de Europese werkgelegenheidsstrategie worden geïmplementeerd en daarbij vooral op vier gebieden gericht zijn: vergroting van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven, verbetering van de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt, verbetering van de sociale integratie door de bestrijding van discriminatie en een betere toegang tot de arbeidsmarkt voor kansarmen, en bevordering van partnerschappen voor hervorming op het gebied van werkgelegenheid en integratie.

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

EGTS-verordeningen

Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

De vijfde verordening betreft een nieuw rechtsinstrument, de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).Doel hierbij is de grensoverschrijdende, transnationale en/of interregionale samenwerking tussen regionale en plaatselijke overheden te vergemakkelijken. De EGTS bezit rechtspersoonlijkheid voor de uitvoering van programma's voor territoriale samenwerking op basis van een overeenkomst tussen de deelnemende nationale, regionale, plaatselijke en andere overheden.

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

Verordeningen van het Cohesiefonds

Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/94

Het Cohesiefonds draagt bij aan de steunverlening op het gebied van het milieu en de trans-Europese vervoersnetwerken. Het is bestemd voor lidstaten met een bruto nationaal inkomen (BNI) dat minder dan 90% van het EU-gemiddelde bedraagt, dus voor de nieuwe lidstaten en Griekenland en Portugal. Bij wijze van overgangsregeling komt ook Spanje voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking. In de periode 2007-2013 zal het fonds samen met het EFRO steun verlenen voor meerjarige, gedecentraliseerd beheerde investeringsprogramma’s, in plaats van voor individuele projecten die telkens door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

IPA-verordeningen

Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex