Verordeningen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen 2014-2020

In artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie zich met het oog op de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang ten doel stelt de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's of eilanden te verkleinen, met bijzondere aandacht voor plattelandsgebieden, regio's die een industriële overgang doormaken en regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen 2014-2020: officiële teksten en commentaar nl pdf

 

De volgende verordeningen werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Eur-Lex). Via de link naar Eur-Lex hebt u toegang tot een bibliografische beschrijving die de volledige tekst bevat, een corrigendum en eventuele bijlagen. U vindt er ook andere nuttige informatie zoals informatie over de procedure en de relatie tussen documenten.

Regio WikiU kunt de volledige tekst van de wetgeving niet alleen downloaden van InfoRegio, maar u kunt deze nu ook bekijken via een interactieve database van wetsteksten en richtsnoeren, de Regulatory Framework public database (Openbare database wetgevingskader). Hier kunt u heel dynamisch door primaire wetgeving, secundaire wetgeving en richtsnoeren navigeren. Let op, deze nieuwe functie is alleen beschikbaar in het Engels.

Voor toegang tot deze toepassing moet u zich eerst registreren. Deze procedure spreekt voor zich en gaat heel snel en gemakkelijk.

Gemeenschappelijke verordening

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

U vindt de laatste bijgewerkte versie door op bovenstaande link naar EUR-Lex te klikken en daar in het tabblad “Over dit document” naar de rubriek “Alle geconsolideerde versies” te gaan. Besef wel dat deze geconsolideerde versie alleen informatieve waarde, en dus geen rechtskracht heeft.

Zie ook de aanvullende verklaringen in het Publicatieblad.

EFRO-verordeningen

Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

Zie ook de aanvullende verklaringen in het Publicatieblad.

ESF-verordeningen

Verordenng (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

ETS-verordeningen

Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

EGTS-verordeningen

Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke groeperingen betreft

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

Verordeningen van het Cohesiefonds

Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

ELFPO-verordeningen

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex

EFMZV-verordeningen

Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Volledige tekst van de verordening op Eur-Lex