JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions

Extra tools

 

Wat is JASPERS?

 • is een partnerschap voor technische bijstand tussen drie partners (de Europese Commissie, de EIB en de EBRD)
 • geeft onafhankelijk advies aan begunstigde landen om te helpen bij de voorbereiding van hoogwaardige grote projecten die worden medegefinancierd door twee structuur- en investeringsfondsen van de EU (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds)

De bijstand van JASPERS kan betrekking hebben op:

 • Ondersteuning bij de voorbereiding van projecten, vanaf de vaststelling tot de indiening van het verzoek om EU-subsidie
 • Onafhankelijke kwaliteitsevaluatie van projecten
 • Beoordelingsfunctie na indiening voor alle belangrijke projecten die rechtstreeks bij de Commissie van de EU worden ingediend
 • Horizontale opdrachten en strategische ondersteuning
 • Capaciteitsopbouw, waaronder een expertisecentrum
 • Ondersteuning bij de uitvoering van projecten
 • Projecten in het kader van Connecting Europe Facility, hoofdzakelijk in de sectoren spoor- en wegvervoer
 • Europese Invsteringsadvieshub (EIAH) via de screening en behandeling van verzoeken

Welke projecten komen op grond van JASPERS in aanmerking voor bijstand?

JASPERS richt zich op infrastructuurprojecten die worden gedefinieerd als „grote” projecten in de gemeenschappelijke verordening - bijvoorbeeld projecten op het gebied van wegen, spoorwegen, water, afval, energie en stadsvervoer. In geval van kleine landen waar niet veel projecten van deze omvang zijn, concentreert JASPERS zich op de grootste projecten.

Potentiële begunstigden moeten voor informatie contact opnemen met de beheersinstantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het EU-structuurfonds in hun land.

Hoe is JASPERS georganiseerd?

In het personeel van JASPERS wordt voorzien door middel van een partnerschapsovereenkomst: de Commissie stelt de financiële middelen ter beschikking die worden gebruikt om gespecialiseerd personeel te werven terwijl de andere partners - de EIB en de EBRD - bijdragen door personeel rechtstreeks te detacheren.

JASPERS bestaat uit zeven afdelingen:

 • Wegvervoer;
 • Spoorweg-, lucht- en zeevervoer;
 • Water en afvalstoffen;
 • Energie en vaste afvalstoffen;
 • Slimme ontwikkeling;
 • Netwerken en expertisecentrum;
 • Onafhankelijke kwaliteitsevaluatie.

Het personeel van de hoofdzetel van JASPERS bevindt zich bij de EIB in Luxemburg, maar er zijn drie regionale centra in Warschau, Wenen en Boekarest waar ongeveer 70 % van het personeel werkt zodat zij zich dicht bij de begunstigden bevinden en een doeltreffender dienstverlening kunnen bieden.

 • Warschau biedt ondersteuning aan Polen, Estland, Letland en Litouwen
 • Wenen biedt ondersteuning aan de Tsjechische Republiek, Hongarije, Slowakije, Slovenië en Malta
 • Boekarest biedt ondersteuning aan Roemenië en Bulgarije

De in Luxemburg gevestigde deskundigen kunnen waar nodig in alle begunstigde EU-landen werken.

Gerelateerde koppelingen

 • JASPERS website English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English