Instrument voor pretoetredingssteun

Sinds januari 2007 bestaat er een instrument voor pretoetredingssteun (IPA). Dit vervangt allerlei programma's en financieringsinstrumenten van de Gemeenschap voor aspirant- en kandidaat-lidstaten, zoals PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS, en het financieel instrument voor Turkije.

IPA 2007-2013 ("IPA I") steun kan worden gebruikt voor:

  • omschakeling en institutionele opbouw;
  • grensoverschrijdende samenwerking (met de EU-landen en de andere landen die in aanmerking komen voor IPA-steun);
  • regionale ontwikkeling (vervoer, milieu en economische ontwikkeling);
  • menselijk kapitaal (versterking van het menselijk potentieel en bestrijding van uitsluiting);
  • plattelandsontwikkeling.

Er zijn twee groepen landen die IPA-steun kunnen krijgen:

  • landen die het lidmaatschap hebben aangevraagd (Turkije, Albanië, Montenegro, Servië en Noord-Macedonië); zij komen voor alle vijf hierboven genoemde categorieën IPA-steun in aanmerking;
  • potentiële kandidaat-lidstaten in de oostelijke Balkan (Bosnië en Herzegovina, Kosovo op grond van resolutie nr. 1244 van de VN-Veiligheidsraad); zij komen enkel in aanmerking voor de eerste twee categorieën IPA-steun.

Het wettelijk kader en de financiële steun voor IPA 2014-2020 ("IPA II") vallen onder de bevoegdheid van het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen, met uitzondering van onderlinge samenwerking tussen EU-landen en IPA-landen.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro