Financieel beheer

Extra tools

 

Hoewel de structuurfondsen onder de EU-begroting vallen, zijn de EU-Commissie en de EU-landen gezamenlijk verantwoordelijk voor de besteding van de gelden:

 • de EU-landen stellen programma's voor en overleggen erover met de Commissie, die ze goedkeurt en middelen ter beschikking stelt
 • de EU-landen/-regio's beheren de programma's en kiezen, controleren en beoordelen de projecten
 • de Commissie draagt bij aan het programmatoezicht, legt gelden vast, betaalt de goedgekeurde uitgaven en toetst de controlesystemen

Voor elk operationeel programma benoemt de nationale overheid

 • een beheersautoriteit : een nationale, regionale of plaatselijke overheid of een overheids- of particuliere instantie die het programma beheert
 • een certificeringsinstantie : een nationale, regionale of plaatselijke overheid of instantie die de uitgavendeclaraties en betalingsaanvragen certificeert en overmaakt aan de Commissie
 • een controle-orgaan : een nationale, regionale of plaatselijke overheid of instantie die voor elk operationeel programma de goede werking van het beheer- en toezichtsysteem controleert

Betalingsverplichtingen

De Commissie legt de begrotingsmiddelen voor operationele programma's vast in jaarlijkse tranches per fonds en per doelstelling. De eerste jaarlijkse tranche legt zij vast vóór goedkeuring van het operationeel programma, de tranches daarna ieder jaar vóór 30 april.

Automatische annulering

Als een land begrotingsmiddelen niet gebruikt of geen betalingsaanvraag indient voor het eind van het derde jaar volgende op de begrotingsvastlegging, annuleert de Commissie automatisch een deel van de vastgelegde middelen.

Subsidievoorwaarden

Plafonds voor co-financiering

Maximumpercentages:

 • Minder ontwikkelde regio's: 80 of 85% (zie artikel 120 van Verordening 1303/2013 voor meer details)
 • Overgangsregio's: 60%
 • Meer ontwikkelde regio's: 50%
 • Cohesiefonds: 85%
 • Europese territoriale samenwerking: 85%

Financierbare uitgaven

Uitgaven gemaakt van 1-1-2014 tot 31-12-2023 komen in aanmerking voor co-financiering. De projecten waarvoor steun wordt aangevraagd mogen niet reeds zijn voltooid vóór de datum van aanvraag. De EU-landen nemen zelf verdere regels aan voor de financiering van uitgaven, tenzij de EU-regels anders bepalen.

Cursussen