Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland

Nederland

Extra tools

 

Programme description

Belangrijkste doelstellingen

Gedurende de periode 2014-2020 ontvangt de regio West-Nederland, die bestaat uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bedrag van 189 847 057 EUR. Deze middelen worden, in combinatie met andere bronnen van publieke en private cofinanciering, gebruikt om het potentieel van de regio voor onderzoek en innovatie (O&I) een impuls te geven en tegelijkertijd bij te dragen aan de ontwikkeling van een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie. De regio richt zich op deze heldere doelstellingen en draagt daardoor bij aan de verwezenlijking van de overkoepelende EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en de Nederlandse doelstellingen in dat opzicht.

De regio erkent dat er behoefte is aan gerichte investeringen en houdt daarbij rekening met haar sociaaleconomische profiel, alsmede met de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad. Daarnaast worden de overkoepelende Europese en nationale strategieën en in het bijzonder de regionale innovatiestrategie van West-Nederland in het achterhoofd gehouden. Het operationele programma is gericht op:

 • bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, ontwikkeling van verbindingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, kennisinstellingen en het hoger onderwijs, en bevordering van kruisbestuiving tussen regionale sectoren;
 • bevordering van grootschalig gebruik van energie die afkomstig is van restwarmte en stimulering van de verspreiding van energiebesparende maatregelen in de bouw.

Daarnaast heeft het operationele programma een ambitieuze stedelijke agenda. West-Nederland is een uitermate verstedelijkte regio, met in totaal ongeveer 8 miljoen inwoners. Doordat de aandacht in hoge mate uitgaat naar regionale, nationale en Europese investeringen in innovatie in de regio, bestaat het risico dat specifieke, veelal stedelijke gemeenschappen steeds meer moeite hebben om aansluiting te houden bij de kenniseconomie. Om dit risico in te dammen maakt het EFRO-programma, in combinatie met het programma van het Europees Sociaal Fonds, gebruik van zogeheten geïntegreerde territoriale investeringen in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Deze investeringen zijn gericht op het creëren van nauwe verbanden tussen ondernemingen en kennisinstellingen om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren, en op het aantrekkelijker maken van bepaalde stedelijke gebieden als potentiële locatie voor ondernemingen.

Financieringsprioriteiten

Het operationele programma is gericht op vier kernprioriteiten:

 • vergroting van de intensiteit van onderzoek en innovatie in het mkb en verbetering van de introductie van innovatie;
 • ondersteuning van de ontwikkeling en eerste toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën teneinde tot een grootschaliger invoering daarvan te komen;
 • de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren door ondernemingen in contact te brengen met kennisinstellingen;
 • verbetering van de fysieke economische omstandigheden in specifieke stedelijke gebieden door te investeren in nieuwe en verbeterde bedrijfslocaties.

Verwachte effecten

 • Grotere beschikbaarheid van en betere toegang tot risicokapitaal voor innovaties van kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Uitbreiding van het aandeel aan opbrengsten die kleine en middelgrote ondernemingen genereren uit nieuwe producten van 10 % tot 15 %.
 • Toename van het aandeel duurzame energiebronnen in de energiemix van 3,8% (2012) naar 14% (2023).
 • Verlaging van de jeugdwerkloosheid in de vier grote steden van 19% naar 15%.
 • Verhoging van de beschikbaarheid van bedrijfsfaciliteiten in specifieke stedelijke gebieden in de vier grote steden met 10%.

Regions

 • Netherlands
  • Flevoland
  • Utrecht
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 190,588,176.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 481,469,113.00 €

Total EU contribution: 190,588,176.00 €

CCI number: 2014NL16RFOP002