URBACT

Interreg

Extra tools

 

Programme description

Overzicht van URBACT III

URBACT III is een programma voor Europese Territoriale Samenwerking (2014-2020) dat wordt gefinancierd door de Europese Unie (met een bedrag van bijna 75 miljoen EUR uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

URBACT III is een Europees uitwisselings- en leerprogramma dat dient ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling. Het programma biedt Europese steden de gelegenheid om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke problemen en om goede praktijken, lessen en oplossingen uit te wisselen met alle belanghebbenden van het stedelijke beleid in heel Europa. Het programma heeft betrekking op alle 28 lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met de twee partnerlanden Noorwegen en Zwitserland.

URBACT III bevordert de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen steden en andere bestuurlijke niveaus. Het uiteindelijke doel is bevordering van integrale duurzame ontwikkeling en een grotere doelmatigheid van regionaal en cohesiebeleid. Hierdoor levert URBACT III een bijdrage aan de Europa 2020-doelstellingen: partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van stadsbeleid krijgen een werkwijze aangeboden om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De nieuwe kennis en vaardigheden die worden opgedaan door deelname aan het URBACT III‑programma dragen weer bij aan de ontwikkeling van sterkere en levendigere Europese steden. Tevens kan hierdoor een hele reeks opkomende stedelijke kwesties met betrekking tot slimme, duurzame en inclusieve groei (de drie prioriteiten van de Europa 2020‑strategie) worden aangepakt.

Voorgestelde strategie, doelstellingen en belangrijkste maatregelen voor URBACT III

Als gevolg van de talloze uitdagingen waar stedelijke gebieden voor staan, moeten stadsbesturen voortdurend hun kennis en vaardigheden verbeteren en uitbouwen, zodat ze een duurzaam en geïntegreerd beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Deze verbeterde capaciteit zal een positief effect hebben op de uitvoering van de operationele programma´s in de programmeringsperiode 2014-2020, waarin de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid extra wordt aangescherpt. URBACT III maakt uitwisseling en leerprocessen tussen gekozen functionarissen, ambtenaren en andere belanghebbenden van steden mogelijk. Het programma draagt bij aan een betere planning en uitvoering van integrale stedelijke benaderingen in Europese steden.

Het URBACT III-programma is opgezet rond vier hoofddoelstellingen:

1. Capaciteit voor beleidsuitvoering: verbetering van de capaciteit van steden om duurzame stedelijke beleidsmaatregelen en praktijken op een integrale en participerende manier te beheren.

2. Beleidsontwerp: verbetering van het ontwerp van duurzame strategieën en actieplannen in steden.

3. Beleidsuitvoering: verbetering van de uitvoering van integrale en duurzame stedelijke strategieën en actieplannen.

4. Opbouw en uitwisseling van kennis: betere toegang van beroepsbeoefenaars en beleidsmakers op alle niveaus tot kennis over alle aspecten van duurzame stadsontwikkeling en uitwisseling van deze kennis om tot beter stadsontwikkelingsbeleid te komen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken ontwikkelt URBACT III drie soorten maatregelen: transnationale uitwisseling, capaciteitsopbouw, en kapitalisatie en verspreiding. Elk van deze maatregelen bouwt voort op de sterke punten die zijn ontwikkeld gedurende URBACT II.

Focus op thematische doelstellingen 

Hoewel het type en de aard van de stedelijke problemen van stad tot stad kunnen verschillen, is URBACT III voornamelijk gericht op een aantal gemeenschappelijke thema´s waar Europese steden mee worden geconfronteerd.

 • Thematische doelstelling 1: versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Thematische doelstelling 4: ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren
 • Thematische doelstelling 6: bescherming van het milieu en bevordering van hulpbronnenefficiëntie
 • Thematische doelstelling 8: bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
 • Thematische doelstelling 9: bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede

Deze gerichtheid wordt vormgegeven door te zorgen dat ook de oproepen tot het indienen van voorstellen voor URBACT III-activiteiten op deze thematische doelstellingen zijn gericht. 

Verwachte effecten

 • Beroepsbeoefenaars op het gebied van stadsbeleid beschikken over steeds meer kennis en capaciteit ten aanzien van integrale benaderingen voor duurzame stadsontwikkeling
 • Steden hebben integrale strategieën en actieplannen ontworpen voor duurzame stedelijke ontwikkeling
 • Steden hebben hun prestaties opgevoerd met betrekking tot de uitvoering van integrale plannen voor duurzame stadsontwikkeling
 • Beroepsbeoefenaars en beleidsmakers op alle niveaus hebben een betere toegang tot de thematische kennis van URBACT over duurzame stadsontwikkeling en maken hier ook echt gebruik van

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003