Operationeel programma 'West-Nederland'

Programma uit hoofde van de doelstelling

Nederland

Extra tools

 

Op 13 augustus 2007 heeft de Europese Commissie een regionaal operationeel programma voor West-Nederland goedgekeurd voor de periode 2007-2013. Het programma past in de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en beschikt over een totaalbudget van ongeveer 771 miljoen euro. De steun van de Gemeenschap via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt ongeveer 311 miljoen euro, d.w.z. ongeveer 16,3% van de totale investeringen van de EU in Nederland in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

1. Doelstelling van het programma

Het is de ambitie van de regio uit te groeien tot een van de vijf grootstedelijke regio's in Europa met het grootste bruto regionaal product (brp) per hoofd van de bevolking (momenteel bekleedt de regio de 12e plaats). Daartoe is het vooral zaak beter samen te werken en een gemeenschappelijke strategie en aanpak te ontwikkelen. Verwacht wordt dat het operationeel programma een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van deze doelstelling zal leveren.

Het operationeel programma wil onder meer:

  • innovatie en ondernemerschap bevorderen;
  • de regio aantrekkelijker maken;
  • investeringen doen om de vier grootsteden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) sociaal-economisch aantrekkelijker te maken.

Het programma bestrijkt de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (ongeveer 25% van de totale oppervlakte van Nederland en bijna 50% van de totale bevolking). Ongeveer een derde van de beschikbare financiële middelen van het EFRO is bestemd voor de vier grootsteden, die elk een globale subsidie ontvangen. Het programma richt zich op een beperkt aantal kernthema's (het omvat bijvoorbeeld geen maatregelen om de basisinfrastructuur te verbeteren of het fileprobleem op te lossen).

2. Verwachte effecten van de investeringen

Verwacht wordt dat het operationeel programma:

  • 6880 banen zal creëren;
  • 100 samenwerkingsinitiatieven tussen onderzoeks- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven zal opleveren;
  • steun zal verlenen aan 88 kleine en middelgrote ondernemingen;
  • steun zal verlenen aan 268 startende ondernemingen (< 5 jaar);
  • zal leiden tot de modernisering van industrieterreinen (88 ha) en bedrijfsgebouwen (146 ha).

3. Prioriteiten

Het operationeel programma is gericht op de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie [ongeveer 47,9% van de totale financiering]

Doel is de clusters voor kennisontwikkeling, -overdracht en -toepassing versterkt te ontwikkelen, ondernemerschap en innovatie in kleine ondernemingen te bevorderen en technologische vernieuwingen ten behoeve van een duurzame productie te stimuleren.

Prioriteit 2: Aantrekkelijke regio's [ongeveer 17,4% van de totale financiering]

Doel is de economische activiteit te bevorderen zonder het milieu schade te berokkenen. Het is de bedoeling de kwaliteit van groene zones en water in en rond de steden te verbeteren. De aandacht gaat vooral naar stedelijke netwerken en belangrijke economische gebieden. Ongeveer 15% van de middelen zal worden besteed aan andere (meer rurale) gebieden.

Prioriteit 3: De stedelijke dimensie [ongeveer 31,5% van de totale financiering]

Doel is de belangrijkste steden aantrekkelijker voor het bedrijfsleven te maken, de algemene levenskwaliteit te verbeteren en de plaatselijke economie door een efficiënter gebruik van het arbeidspotentieel te versterken.

Prioriteit 4: Technische bijstand [ongeveer 3,2% van de totale financiering]

Er wordt technische bijstand voor de uitvoering van het programma verleend. Er is ook financiële steun beschikbaar voor beheer, toezicht en controle van het operationeel programma.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'West-Nederland'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007NL162PO002

Number of decision

C/2007/3949

Datum van definitieve goedkeuring

13/08/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie 147 735 000 177 282 000 369 337 000
Aantrekkelijke regio's 53 680 000 72 468 000 134 200 000
De stedelijke dimensie 96 761 000 130 628 000 241 903 000
Technische bijstand 12 424 000 12 424 000 24 848 000
Totaal 310 600 000 392 802 000 770 288 000