Operationeel Programma voor Zuid-Nederland

Programma binnen de doelstelling 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid', medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nederland

Extra tools

 

De Europese Commissie heeft op 14 juni 2007 een regionaal ontwikkelingsprogramma goedgekeurd, namelijk het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2007-2013. Dit programma omvat steun van de Gemeenschap voor de regio Zuid-Nederland in het kader van de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid". De totale begroting van het programma bedraagt ongeveer 462,4 miljoen euro en de bijdrage van de Gemeenschap via het EFRO beloopt 185,9 miljoen euro (ongeveer 11,2 % van het totaalbedrag dat de EU in Nederland investeert in het kader van het Cohesiebeleid 2007-2013).

1. De doelstelling van de EU-investering

Het programma bestrijkt de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De regio heeft een BBP per hoofd van de bevolking van 121% van het EU-gemiddelde, wat minder is dan het landelijk gemiddelde (124,8%).

Het programma is gebaseerd op de sterke punten van de regio in termen van technologie en de kenniseconomie, en is gericht op het stimuleren van innovatieprocessen, O&O-investeringen en ondernemerschap, het scheppen van een gunstig klimaat voor ondernemingen en werknemers en het aanpakken van de grootstedelijke problematiek in de regio. Geheel in lijn met het Nationaal Strategisch Referentiekader is het programma nauw verbonden met de agenda "Groei en werkgelegenheid" en duurzaamheid.

2. Prioriteiten

Het programma is gestructureerd overeenkomstig de volgende prioriteiten.

Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie

Dit prioritaire zwaartepunt moet de positie van Zuid-Nederland als topregio op technologiegebied versterken en daarbij de nadruk leggen op O&O-investeringen, innovatie en ondernemerschap. De voorgenomen acties omvatten onder meer de stimulering van samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, de vorming van clusters en de bevordering van innovatieprocessen.

Prioriteit 2: Attractieve regio’s

In deze prioriteit wordt gewerkt aan een beter vestigingsklimaat in de regio, om ondernemingen en werknemers de juiste woon- en werkomgeving te verschaffen. De voorgenomen acties hebben betrekking op milieu, cultuur, toerisme, energie en toegang tot ICT.

Prioriteit 3: Stedelijke dimensie

Deze prioriteit in het programma is gericht op de aanpak van de grootstedelijke problemen in de GSB-steden (Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven, Venlo, Sittard/Geleen, Heerlen en Maastricht). De activiteiten zijn gericht op binnenstadsproblemen, milieukwaliteit, toegang tot ICT of kwaliteitsverbetering van bedrijfslocaties.

Prioriteit 4: Technische bijstand

Er wordt ook voorzien in technische bijstand om het programma uit te voeren. Er is financiële steun beschikbaar voor bestuur, toezicht en controle.

Technische en financiële informatie

Operationeel Programma voor Zuid-Nederland

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007NL162PO003

Number of decision

C(2007)2604

Datum van definitieve goedkeuring

14/06/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie 92 950 000 162 604 000 255 554 000
Attractieve regio’s 45 312 000 116 184 000 161 496 000
Stedelijke dimensie 40 202 000 99 053 000 139 255 000
Technische bijstand 7 436 000 14 873 000 22 309 000
Totaal 185 900 000 392 714 000 578 614 000