Operationeel programma 'Noord-Nederland'

Programma uit hoofde van de doelstelling 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid' en medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nederland

Extra tools

 

Op 27 juli 2007 heeft de Europese Commissie een regionaal operationeel programma voor Noord-Nederland goedgekeurd voor de periode 2007-2013. Het programma past in de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en beschikt over een totaalbudget van ongeveer 373 miljoen euro. De steun van de Gemeenschap via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt ongeveer 169 miljoen euro, d.w.z. ongeveer 8,9% van de totale investeringen van de EU in Nederland in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

1. Doelstelling van het programma

Het programma bestrijkt de provincies Drenthe, Friesland en Groningen (ongeveer 25% van de totale oppervlakte van Nederland en 10% van de totale bevolking). Het bbp per hoofd van de bevolking ligt er lichtjes boven het EU-gemiddelde maar ongeveer 20% onder het nationale Nederlandse gemiddelde.

De hoofddoelstelling van het programma bestaat erin de overgang van de Noord-Nederlandse economie naar een kenniseconomie te ondersteunen, waarbij de ontwikkeling en de toepassing van innovatie en technologie gepaard gaan met een versterking van de ruimtelijke kwaliteiten in de steden en op het platteland. Deze ambitie vindt zijn weerslag in 8 meer specifieke doelstellingen waarvoor een reeks indicatoren met streefcijfers is ontwikkeld.

2. Verwachte effecten van de investeringen

De zogenaamde "noordelijke ontwikkelingsas" vormt een belangrijk onderdeel van de ruimere strategie van de regio. Doel is de economische structuren van de noordelijke regio te versterken en met elkaar te verbinden en een corridor tot stand te brengen die de regio met de economische centra in West-Nederland, Noord-Duitsland en Skandinavië verbindt.

3. Prioriteiten

Het operationeel programma is gericht op de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie [ongeveer 49,2% van de totale financiering]

Doel is het innovatief vermogen van de regio te versterken, de knowhow van kleine en middelgrote ondernemingen te vergroten, het ondernemerschap te bevorderen en de structuur van de arbeidsmarkt te versterken.

Prioriteit 2: Aantrekkelijke regio's [ongeveer 23,5% van de totale financiering]

Doel is het platteland te beschermen en aantrekkelijker te maken, de toegankelijkheid en de mobiliteit te verbeteren en aangename bedrijfslocaties te creëren. De maatregelen zijn toegespitst op de belangrijkste economische zones en de stedelijke netwerken.

Prioriteit 3: De stedelijke dimensie [ongeveer 23,5% van de totale financiering]

Het programma wil de problemen in vier steden (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) aanpakken. Er zal onder meer gestreefd worden naar een kwalitatieve verbetering van de voorzieningen en diensten in steden en locaties voor kennisgeoriënteerde bedrijven.

Prioriteit 4: Technische bijstand [ongeveer 3,8% van de totale financiering]

Er wordt technische bijstand voor de uitvoering van het programma verleend. Er is ook financiële steun beschikbaar voor beheer, toezicht en controle.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Noord-Nederland'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007NL162PO001

Number of decision

C/2007/3725

Datum van definitieve goedkeuring

27/07/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Kenniseconomie, ondernemerschap, innovatie 94 864 000 94 864 000 189 728 000
Aantrekkelijke regio's 33 880 000 50 820 000 84 700 000
De stedelijke dimensie 33 880 000 50 820 000 84 700 000
Technische bijstand 6 776 000 6 776 000 13 552 000
Totaal 169 400 000 203 280 000 372 680 000