Operationeel programma 'Oost-Nederland'

Programma uit hoofde van de doelstelling

Nederland

Extra tools

 

Op 27 juli 2007 heeft de Europese Commissie een regionaal operationeel programma voor Oost-Nederland goedgekeurd voor de periode 2007-2013. Het programma past in de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en beschikt over een totaalbudget van ongeveer 363 miljoen euro. De steun van de Gemeenschap via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt ongeveer 164 miljoen euro, d.w.z. ongeveer 8,6% van de totale investeringen van de EU in Nederland in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

1. Doelstelling van het programma

Het programma bestrijkt de provincies Gelderland en Overijssel (ongeveer 25% van de totale oppervlakte van Nederland en 19% van de totale bevolking). Het bbp per hoofd van de bevolking ligt er boven het EU-gemiddelde maar ongeveer 15% onder het nationale Nederlandse gemiddelde (124,8%). De hoofddoelstelling van het programma bestaat erin Oost-Nederland uit te bouwen tot een leidinggevende Europese regio op het gebied van innovatie. De "driehoek" van innovatieclusters vormt een crucaal onderdeel van de regionale strategie (Arnhem/Nijmegen (gezondheid), Wageningen (voeding) en Enschede (technologie)).

Het operationeel programma wil onder meer:

 • de kenniseconomie (O&O, technologische ontwikkeling en menselijk kapitaal), het ondernemerschap en het concurrentievermogen versterken;
 • innovatie en werkgelegenheid bevorderen;
 • een uitstekende kennisinfrastructuur voor cruciale economische activiteiten ontwikkelen;
 • de samenwerking tussen onderzoeks- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven bevorderen;
 • stedelijke netwerken als katalysatoren van innovatie en werkgelegenheid versterken;
 • de innovatie op het gebied van transportsystemen bevorderen;
 • economische activiteiten ecologisch duurzamer maken;
 • de regio – en vooral de stedelijke netwerken – sociaal-economisch aantrekkelijker maken.

2. Verwachte effecten van de investeringen

Verwacht wordt dat het operationeel programma:

 • 2175 banen zal creëren;
 • 100 samenwerkingsinitiatieven tussen onderzoeks- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven zal opleveren;
 • steun zal verlenen aan 2030 kleine en middelgrote ondernemingen en 180 startende ondernemingen (< 5 jaar);
 • zal leiden tot de modernisering van industrieterreinen (210 ha) en bedrijfsgebouwen (200 000 m2).

3. Prioriteiten

Het operationeel programma is gericht op de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie [ongeveer 58,3% van de totale financiering]

Doel is de drie kennisclusters (voeding, gezondheid en technologie) en het innovatie- en concurrentievermogen van bedrijven te versterken.

Prioriteit 2: Aantrekkelijke regio's [ongeveer 27,6% van de totale financiering]

Doel is de toegankelijkheid van en de mobiliteit in de regio te verbeteren en voor betere werk- en woonomstandigheden te zorgen.

Prioriteit 3: De stedelijke dimensie [ongeveer 10,5% van de totale financiering]

Het programma biedt een geïntegreerde methode voor stadsvernieuwing in negen steden (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Deventer, Zwolle, Almelo, Enschede en Hengelo).

Prioriteit 4: Technische bijstand [ongeveer 3,6% van de totale financiering]

Er wordt technische bijstand voor de uitvoering van het programma verleend. Er is ook financiële steun beschikbaar voor beheer, toezicht en controle.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Oost-Nederland'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007NL162PO004

Number of decision

C/2007/3724

Datum van definitieve goedkeuring

27/07/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie 95 276 000 95 276 000 211 725 000
Aantrekkelijke regio's 45 128 000 55 156 000 100 284 000
De stedelijke dimensie 17 132 000 19 036 000 38 072 000
Technische bijstand 6 564 000 6 564 000 13 128 000
Totaal 164 100 000 176 032 000 363 209 000