Operationeel programma 'URBACT II'

URBACT II (netwerkprogramma voor stadsontwikkeling) is een programma voor communautaire structurele bijstand uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de doelstelling Europese territoriale samenwerking in alle lidstaten, met deelname van Noorwegen en Zwitserland.

Noorwegen

Extra tools

 

Op 2 oktober 2007 keurde de Europese Commissie URBACT II 2007-2013 goed, een programma voor Europese territoriale samenwerking voor heel de Europese Unie en ook Noorwegen en Zwitserland.

Het programma heeft als doel de samenwerking op het vlak van stadsontwikkeling te stimuleren en de uitwisseling van ervaringen tussen Europese steden te bevorderen. Daarvoor is een budget van ongeveer 68 miljoen euro beschikbaar. De communautaire steun via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beloopt ongeveer 53 miljoen euro, wat neerkomt op circa 12% van de totale EU-middelen die uitgetrokken werden voor de programma's voor interregionale samenwerking en netwerkvorming in het kader van de doelstelling Europese territoriale samenwerking van het cohesiebeleid 2007-2013.

1. Onderwerp en doel van het programma

Het netwerkprogramma voor stadsontwikkeling URBACT II heeft als doel het stedelijke ontwikkelingsbeleid doeltreffender te maken en het gedeelde concept van geïntegreerde stadsontwikkeling te versterken. Het ondersteunt de groei en verspreiding van kennis en draagt actief bij tot de uitvoering van de (hernieuwde) Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid en de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste aandachtspunten van het programma zijn:

aanbieden van een hulpmiddel voor uitwisseling van ervaring en scholing ten behoeve van beleidsmakers, praktijkmensen en andere instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van stedelijk beleid: URBACT II is een uitwisselingsplatform om thematische netwerken en werkgroepen ("projecten") op te richten; elk project is hoofdzakelijk opgebouwd uit steden, maar ook lokale overheden, universiteiten en onderzoekscentra kunnen erbij betrokken worden;

 • leren van de uitwisselingen tussen URBACT-partners die ervaringen en goede praktijken delen, conclusies trekken en daarop voortbouwen door middel van een thematische benadering en expertise;
 • verspreiden en overdragen aan alle Europese steden van uit de uitwisselingen voortgevloeide goede praktijken en lering;
 • bijstaan van stedelijke beleidsmakers, praktijkmensen en beheerders van operationele programma's bij het bepalen van lokale actieplannen met rechtstreekse gevolgen voor de plaatselijke praktijken en beleidsmaatregelen inzake stadsontwikkeling.

2. Verwacht effect van de investering

In totaal zal het URBACT II-programma 46 thematische netwerken en 14 werkgroepen ondersteunen. Deze zullen bijdragen tot een grotere doeltreffendheid van het stedelijke ontwikkelingbeleid en tot de toepassing van het gedeelde concept van geïntegreerde en duurzame stadsontwikkeling.

Om de lokale impact en de voorbeeldfunctie van de uitwisselingen te vergroten, moet elke projectpartner met de hulp van een plaatselijke steungroep een lokaal actieplan ontwikkelen. Er worden thematische kernen opgericht om de discussie en de kennisuitwisseling tussen de verschillende thematische netwerken en werkgroepen te vergemakkelijken. Zo kunnen de beschikbare kennis en ervaring ten volle benut worden. Om een betere communicatie tussen URBACT en de lokale instellingen mogelijk te maken, worden in diverse lidstaten nationale kennisverspreidingspunten opgericht.

URBACT II is ook een belangrijk instrument van het initiatief Regio's voor economische verandering. Een van de belangrijkste elementen van het initiatief is het koppelen van de URBACT II-projecten aan de relevante regionale of nationale operationele programma's van de structuurfondsen. De hiermee beoogde nauwe banden tussen stadsbestuur en beheersautoriteiten kunnen voor beide partijen gunstig zijn: de beheersautoriteiten hebben baat bij beter voorbereide projectaanvragen en de steden hebben voordeel bij rechtstreekse communicatie en interactie met de bevoegde financieringsautoriteiten. De Europese Commissie reikt een 'Fast Track'-label uit aan URBACT-netwerken die:

 •  een vitale bijdrage zullen leveren aan een van de prioritaire thema's van het initiatief Regio's voor economische verandering;
 •  interesse hebben getoond voor nauwe samenwerking met de beheersautoriteiten en de diensten van de Commissie;
 •  voldoen aan een reeks criteria die de Europese Commissie opgesteld heeft.

3. Prioriteit

Het URBACT II-programma spitst zich voor samenwerking toe op de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: steden, bronnen van groei en werkgelegenheid [ongeveer 44% van de totale EFRO-financiering]

Belangrijke subthema's:

 • bevordering van ondernemerschap;
 • stimuleren van innovatie en kenniseconomie;
 • werkgelegenheid en menselijk kapitaal (inzetbaarheid, kwalificatie, toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs- en opleidingssystemen, creëren van banen voor met name kansarme groepen en regio's).

Prioriteit 2: aantrekkelijke en samenhangende steden [ongeveer 50% van de totale EFRO-financiering]

Belangrijke subthema's:

 • geïntegreerde ontwikkeling van achterstandsgebieden of potentiële achterstandsgebieden zoals vervallen industrieterreinen, binnensteden, arme buitenwijken;
 • sociale integratie: huisvesting, immigratiebeheer, jongeren, gezondheid, veiligheid, ICT, cultuur;
 • milieukwesties: afval, verbetering van het milieutoezicht en de luchtkwaliteit; waterkwaliteit en –toevoer; hernieuwbare energiebronnen, geïntegreerd vervoerbeleid, bevordering van een recyclingsamenleving;
 • bestuur en stadsplanning: stadsplanning, meerlagig bestuur, participatie van de burgers, goed territoriaal bestuur (horizontaal en verticaal).

Prioriteit 3: technische bijstand [6% van de totale EFRO-financiering]

Om te verzekeren dat het URBACT II-programma efficiënt en doeltreffend beheerd wordt, is technische bijstand beschikbaar. De beheersautoriteiten van het programma vertrouwen deze taak hoofdzakelijk toe aan het URBACT-secretariaat.

4. Beheersautoriteit:

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'URBACT II'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Datum van definitieve goedkeuring

02/10/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Steden, bronnen van groei en werkgelegenheid 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Aantrekkelijke en samenhangende steden 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Technische bijstand 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Totaal 53 319 170 14 498 705 67 817 875