Operationeel Programma 'Twee Zeeën'

Programma uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nederland

Extra tools

 

Op 19 september 2008 heeft de Europese Commissie een operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2007-13 goedgekeurd. Dit programma omvat communautaire steun voor de volgende regio's: Nord-Pas de Calais (Frankrijk); Norfolk, Suffolk, Southend-on-Sea, Thurrock, Essex CC, Brighton and Hove, East Sussex CC, West Sussex, Portsmouth, Southampton, Hampshire CC, Isle of Wight, the Medway Towns, Kent CC, Bournemouth and Poole, Dorset CC, Cornwall and Isles of Scilly, Plymouth, Torbay, Devon CC (Verenigd Koninkrijk); de regio's Antwerpen, Brugge, Oostende, Veurne, Eeklo, Gent, Sint-Niklaas (België); Delft en Westland, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en West-Noord-Brabant (Nederland).

De regio's Somme en Aisne (Frankrijk), Somerset, Wiltshire CC, Surrey and Cambridgeshire CC (Verenigd Koninkrijk), Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Roeselare en Tielt (provincie West-Vlaanderen), Aalst, Dendermonde, Oudenaarde (provincie Oost-Vlaanderen), Mechelen en Turnhout (provincie Antwerpen) in België, en Zuid-Oost Zuid-Holland (provincie Zuid-Holland) in Nederland, die als aangrenzende gebieden in aanmerking komen voor deelname aan de projecten, ontvangen maximaal 20% van de aan het programma toegewezen EFRO-financiering.

Het totale budget voor het programma is ongeveer 295 miljoen euro; de bijstand van de Gemeenschap via het EFRO bedraagt ongeveer 167 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt ongeveer 1,9% van de totale bedrag aan EU-investeringen dat gereserveerd is voor de doelstelling Europese territoriale samenwerking in het kader van het cohesiebeleid 2007-13.

1. Doel van het programma

Het algemene doel van het programma is het concurrentievermogen en het duurzame groeipotentieel van de maritieme en niet-maritieme activiteiten die onder het programma vallen te ontwikkelen door het opzetten en verder ontwikkelen van partnerschappen voor grensoverschrijdende samenwerking.

De programmastrategie zal gericht zijn op de ontwikkeling van een concurrerende regio in termen van: duurzame economische activiteiten, innovatie en menselijk kapitaal, en toegankelijkheid; bevordering en ontwikkeling van een duurzaam milieu; verbetering van de levenskwaliteit, rekening houdende met de diversiteit van de regio, en ontwikkeling van het maritieme potentieel als integratiebevorderend element; en stimulering van "goede praktijken" op het terrein van grensoverschrijdende samenwerking en het bevorderen van nieuwe partnerschappen.

Gezien de uitbreiding van het samenwerkingsgebied en het feit dat het zuiden van Engeland voor beide programma's in aanmerking komt, is er ook een reeks gemeenschappelijke prioriteiten met het programma "Frankrijk (Kanaal)-Engeland" opgezet om projecten van gemeenschappelijk belang te ondersteunen, waardoor de hele regio kan profiteren van goede praktijken en van specifieke strategische projecten, met name die met een maritieme dimensie.

2. Verwacht effect van de investeringen

Naar verwachting zal het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma "Twee Zeeën" onder andere bijdragen tot:

 • het ondersteunen van gezamenlijke (maritieme) economische activiteiten en van activiteiten in verband met het beheer van kustgebieden en maritieme hulpbronnen;
 • het bevorderen van ondernemerschap, innovatie en onderzoek;
 • het ondersteunen van het toerisme;
 • het verbeteren van de toegankelijkheid van het programmagebied;
 • het beschermen van het milieu, het bevorderen van energie-efficiëntie en het ontwikkelen van hernieuwbare vormen van energie;
 • het verbeteren van goede praktijken op het terrein van het beheer van water, afval en natuurlijke hulpbronnen;
 • het bevorderen van sociale integratie, het verbeteren van de kwaliteit van diensten en het ondersteunen van samenwerking op het terrein van onderwijs en opleiding.

3. Prioriteiten

Het operationele programma heeft de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Het creëren van een economisch concurrerende, attractieve en toegankelijke regio [ongeveer 36,4% van de totale financiering]

Deze prioriteit betreft het stimuleren van de economische ontwikkeling en het concurrentievermogen van het programmagebied, met inbegrip van ondersteuning voor:

 • samenwerking op het terrein van de maritieme economie;
 • innovatie en infrastructuren voor onderzoek;
 • ondernemerschap en initiatieven inzake bedrijfsontwikkeling;
 • toerisme;
 • de toegankelijkheid van het programmagebied.

Prioriteit 2: Het bevorderen en versterken van een veilig en gezond milieu [ongeveer 25,1% van de totale financiering]

Deze prioriteit betreft het verbeteren van de kwaliteit van het milieu in het programmagebied, met name in het Kanaal en de Noordzee, bijvoorbeeld in termen van de bestrijding van vervuiling, afvalbeheer, behandeling van afvalwater en de preventie van milieurisico's.

Prioriteit 3: Verbetering van de levenskwaliteit [ongeveer 25,3% van de totale financiering]

Deze prioriteit betreft het totstandbrengen van een betere leefomgeving en meer levenskwaliteit voor de inwoners van het programmagebied, door aandacht te besteden aan gezondheid, veiligheid, culturele uitwisselingen en gelijke kansen.

Prioriteit 4: Gemeenschappelijke prioriteit met het Frankrijk (Kanaal)-Engeland-programma [ongeveer 7,8% van de totale financiering]

Dit is een gezamenlijke prioriteit van het "Twee Zeeën" en het operationele programma "Frankrijk (Kanaal)-Engeland". Deze prioriteit betreft het ondersteunen, met deelname van betrokken partijen uit beide programmagebieden, van samenwerkingsprojecten met een grensoverschrijdende maritieme dimensie die optimaal gebruik maken van goede praktijken.

Prioriteit 5: Technische bijstand [circa 5,4% van de totale financiering]

Er is voorzien in technische bijstand voor de uitvoering van het operationele programma. Er is financiële steun beschikbaar voor administratie, toezicht, evaluatie en controle, en informatie en communicatie.

Technische en financiële informatie

Operationeel Programma 'Twee Zeeën'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007CB163PO038

Number of decision

C/2008/5113

Datum van definitieve goedkeuring

19/09/2008

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Het ondersteunen van een economisch concurrerende, attractieve en toegankelijke regio 58 991 540 48 265 806 107 257 346
Het bevorderen en versterken van een veilig en gezond milieu 40 798 529 33 380 615 74 179 144
Het verbeteren van de levenskwaliteit 44 807 419 29 871 613 74 679 032
Gemeenschappelijke prioriteit met het Frankrijk (Kanaal) - Engeland-programma 12 630 429 10 333 988 22 964 417
Technische bijstand 9 772 266 6 216 045 15 988 311
Totaal 167 000 183 128 068 067 295 068 250