Operationeel programma 'Noordzee-regio'

Programma voor transnationale samenwerking in het kader van de doelstelling 'Europese territoriale samenwerking', medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nederland

Extra tools

 

Op 3 oktober 2007 heeft de Europese Commissie een operationeel programma voor transnationale samenwerking tussen België, Denemarken, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden (met deelname van Noorwegen) goedgekeurd. Het programma "Noordzee-regio" past in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" en heeft een totale begroting van circa 274 miljoen euro.

De communautaire financiering via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beloopt circa 134 miljoen euro, wat neerkomt op circa 1,5% van de totale EU-middelen die zijn uitgetrokken voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking " in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

Het programma "Noordzee-regio" loopt van 2007 tot 2013 en zal communautaire steun verlenen aan 38 NUTS II-gebieden in de deelnemende lidstaten van de EU (en heel Noorwegen). Het programma heeft betrekking op een bevolking van circa 60 miljoen mensen en bestrijkt een oppervlakte van 664 000 km2.

1. Doel van het programma

Het programma heeft tot doel van de Noordzee-regio een betere plaats te maken om in te leven, te werken en te investeren. Het tracht een meetbaar verschil te maken door:

  • het verhogen van het algemene innovatieniveau in de gehele regio;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het milieu; en
  • het ontwikkelen van duurzame en concurrerende gemeenschappen.

De Noordzee-regio wil een strategische aanpak op de lange termijn voor de transnationale samenwerking ontwikkelen. Zij zal een katalysator zijn voor samenwerkingsprojecten die steun kunnen verlenen aan investeringen die van transnationaal belang zijn. Een bijkomend doel is de aanmoediging van de kruisbestuiving tussen projecten die betrekking hebben op soortgelijke kwesties en zorgen voor de complementariteit met andere programma's van Europese, nationale of regionale aard.

Het programma zal ook de middelen bundelen om te zorgen voor de nodige kritieke massa voor de aanpak van transnationale kwesties die van groot belang zijn voor het gebied.

2. Verwacht effect van de investering

De Noordzee-regio 2007-2013 zal acties en investeringen steunen die een duidelijke meerwaarde voor het gebied opleveren. De nadruk zal komen te liggen op de stimulering van transnationale samenwerking die concrete voordelen kan bieden. Het zal niet mogelijk zijn om in het kader van vorige programma's goedgekeurde activiteiten gewoon in het kader van het nieuwe programma voort te zetten.

De steunverlening zal worden gericht op innoverende en tastbare transnationale initiatieven. Er zal worden getracht om bij het programma sleutelactoren te betrekken die niet hebben deelgenomen aan in het kader van de vorige Interreg-programma's opgezette partnerschappen. Er zal een reeks indicatoren worden ontwikkeld voor de monitoring en de kwantificering van de prestaties van het programma en de mate waarin de doelstellingen daarvan zijn verwezenlijkt.

3. Prioriteiten

Het programma heeft de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Versterken van onze innovatiecapaciteit [circa 20,9% van de totale financiering]

Deze prioriteit beoogt de stimulering van de innovatie op alle beleidsniveaus en in alle sectoren. Het doel is de aanmoediging van transnationale partnerschappen tussen bedrijven, onderzoekers, universiteiten en overheden die kunnen bijdragen aan de bevordering van de innovatie overeenkomstig de EU-agenda's van Lissabon en Göteborg.

Door het versterken van de capaciteiten van clusters en netwerken in het bedrijfsleven en de samenleving zullen op innovatie gebaseerde projecten een gunstig klimaat voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), de ontwikkeling van het bedrijfsleven en de economische groei scheppen. De toenemende toepassing van informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) zal een sleutelrol spelen bij de vergroting van het innovatievermogen van de regio.

Prioriteit 2: Bevorderen van het duurzaam beheer van ons milieu [circa 28,5% van de totale financiering]

De transnationale samenwerking zal zich concentreren op de ontwikkeling van preventieve en responsieve maatregelen om de acute en chronische vervuiling van de zee aan te pakken. De acties zullen ook worden gericht op het geïntegreerde beheer van de kustzone en de beste wijze om toezicht te houden op de zee en haar mariene ecosystemen.

De prioriteit heeft ook betrekking op het risico dat de klimaatverandering voor de samenleving en het milieu vormt. Er zal worden gestreefd naar de verbetering van uit milieuoogpunt verantwoorde energieproductiepraktijken die bijdragen tot een koolstofarmere economie.

Prioriteit 3: Verbeteren van de toegankelijkheid in de Noordzee-regio [circa 28,5% van de totale financiering]

Deze prioriteit beoogt de verbetering van de toegankelijkheid in de gehele Noordzee-regio met het oog op de totstandbrenging van economische en sociale voordelen. Publiek-private partnerschappen zullen worden aangemoedigd om transnationale concepten voor een doeltreffend transportsysteem te ontwikkelen en uit te voeren. In het kader van deze prioriteit zullen gemeenschappelijke technologische, financiële, planning- en administratieve kwesties worden behandeld.

De verlening van steun voor innovatie op het gebied van transport en vrachtlogistiek zal de problemen in verband met de toegankelijkheid van de regio helpen oplossen. Projecten die de ontwikkeling van multimodale transportcorridors bevorderen en trachten de transportmonitoringsystemen te verbeteren, zullen ook steun uit het programma ontvangen.

Prioriteit 4: Bevorderen van duurzame en concurrerende gemeenschappen [circa 17,1% van de totale financiering]

Deze prioriteit beoogt stads- en plattelandsgebieden zodanig te versterken dat de voorwaarden worden geschapen voor het opbouwen van innovatiecapaciteiten en het genereren van banen en groei. De transnationale samenwerking zal gericht worden op de geografische gebieden die te kampen hebben met een economische achteruitgang en een afname van de bevolking en die als gevolg daarvan blootstaan aan sociale druk. De projecten moeten betrekking hebben op kwesties zoals dienstverlening, integratie van immigranten op de arbeidsmarkt en economische herstructurering. In het kader van zwaartepunt 4 wordt ook bijzondere aandacht besteed aan efficiënt energieverbruik.

Prioriteit 5: Technische bijstand [circa 5,0% van de totale financiering]

Er is technische bijstand beschikbaar om het programma te helpen uitvoeren. Er kan financiële steun worden verleend voor administratie, monitoring, evaluatie en controle.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Noordzee-regio'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007CB163PO055

Number of decision

C/2007/4479

Datum van definitieve goedkeuring

03/10/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Versterken van onze innovatiecapaciteit 28 600 000 28 600 000 57 200 000
Bevorderen van het duurzaam beheer van ons milieu 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Verbeteren van de toegankelijkheid in de Noordzee-regio 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Bevorderen van duurzame en concurrerende gemeenschappen 23 400 000 23 400 000 46 800 000
Technische bijstand 8 300 000 5 500 000 13 800 000
Totaal 138 500 000 135 700 000 274 200 000