Operationeel programma 'Nederland - Duitsland'

Programma in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking", medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nederland

Extra tools

 

Op 3 december 2007 heeft de Europese Commissie een operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland voor de periode 2007-2013 goedgekeurd. Het programma betreft de verlening van communautaire steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de volgende regio's langs de Nederlands-Duitse grens:

Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Delfzijl en omgeving, Midden-Limburg, Noord-Friesland, Noord-Limburg, Noord-Overijssel, Noordoost-Noord-Brabant, Oost-Groningen, Overig Groningen, Twente en Zuidoost-Drenthe in Nederland;

Landkreis Aurich, Kreis Borken, Kreisfreie Stadt Emden, Landkreis Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Kleve, Kreisfreie Stadt Krefeld, Landkreis Leer, Kreisfreie Stadt Mönchengladbach, Kreis Steinfurt, Kreis Viersen en Kreis Wesel in Duitsland.

De gebieden Landkreis Ammerland, Landkreis Cloppenburg, Kreis Coesfeld, Kreisfreie Stadt Duisburg, Landkreis Friesland, Kreisfreie Stadt Münster, Landkreis Osnabrück, Kreisfreie Stadt Osnabrück, Rhein Kreis Neuss, Kreis Warendorf en Landkreis Wittmund in Duitsland en Flevoland, Noord-Drenthe, Veluwe, Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Gelderland alsook Zuidwest-Overijssel in Nederland kunnen aan de projecten deelnemen als aangrenzende gebieden die maximaal 20% van de aan het programma toegewezen EFRO-middelen ontvangen.

Het operationele programma past in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" en heeft een totale begroting van circa 294 miljoen euro. De communautaire financiering via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beloopt circa 139 miljoen euro, wat neerkomt op circa 1,6% van de totale EU-middelen die zijn uitgetrokken voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking " in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

1. Doel van het programma

Het programma heeft betrekking op verschillende gebieden, zoals "Economie, technologie en innovatie", "Infrastructuur en milieu" en "Sociale integratie", en heeft tot doel de nodige verbeteringen en veranderingen ten behoeve van de onder het programma vallende gebieden door te voeren.

Op het gebied van "Economie, technologie en innovatie" zal het programma zich met de volgende thema's bezighouden:

  • technologie- en kennisoverdracht; en
  • economische netwerken en samenwerking tussen bedrijven.

De infrastructuurvoorzieningen en de milieuomstandigheden zijn belangrijke factoren voor het programmagebied. Terwijl de infrastructuur de zogenaamde "harde" locatiefactor is, vormen de staat van de natuur en het landschap de "zachte" factoren. Daarom zal het programma onder de rubriek "Infrastructuur en milieu" zich richten op zowel het "infrastructuuraanbod" als natuur, landschap en milieu.

Het laatste aandachtspunt is de "Sociale integratie", aangezien het sociale leven van de burgers in het grensgebied van bijzonder belang is, bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheids- en consumentenbeschermingsdiensten, grensoverschrijdende arbeidsmarktsituaties, onderwijs en cultuur.

2. Verwacht effect van de investeringen

Als gevolg van de vorige Interreg-programma's beschikken de deelnemers aan weerszijden van de grens over ruime ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van grensoverschrijdende projecten. In sommige gevallen hebben de programma's reeds "barrières" langs de grenzen geslecht. Daarom zijn de doelstellingen van het Interreg IVA-programma Duitsland-Nederland 2007-2013:

  • voortzetten van de succesvolle samenwerking en aldus zorgen voor de nodige continuïteit; en
  • ontwikkelen van initiatieven die aan de grensoverschrijdende samenwerking nieuwe impulsen geven.

Het operationele programma heeft echter in de eerste plaats tot doel ervoor te zorgen dat het Duits-Nederlands programmagebied zich ontwikkelt tot een geïntegreerde Europese regio waarvoor de huidige grenzen niet langer een barrière voor het handelsverkeer en de sociale contacten vormen. Op die manier zullen de gebieden langs de grens naar elkaar toegroeien en één grote concurrerende regio in Europa worden. Het doel van Interreg IVA is de duurzame, toekomstgerichte en algemene ontwikkeling van het Duits-Nederlandse grensgebied. Verscheidene economische, ecologische en sociale criteria zullen daarbij een rol spelen.

Het programma zal ook gebruikmaken van zogenaamde "Grote projecten" die het gehele (of ten minste een groot deel van het) programmagebied bestrijken. Van deze strategische initiatieven wordt verwacht dat zij synergieën tot stand zullen brengen en de kwaliteit van de projecten in de gehele programmaregio zullen verbeteren. Het is de bedoeling dat de "grote projecten" niet alleen effect sorteren in het Duits-Nederlandse grensgebied maar ook een meerwaarde op nationaal vlak creëren.

3. Prioriteiten

Het operationele programma heeft de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Economie, technologie en innovatie [circa 58,0% van de totale financiering]

Het doel van deze prioriteit is de verbetering van het innovatievermogen. De economische samenwerking en de vorming van netwerken moeten ook verder worden versterkt. Bovendien speelt de kwalificatie van de werknemers een belangrijke rol, aangezien hun kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor het innovatievermogen van de bedrijven in het programmagebied. De prioriteit omvat drie actiegebieden:

  • bevordering van de technologie- en kennisoverdracht tussen onderzoekinstellingen en bedrijven;
  • bevordering van economische netwerken; en
  • bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven en bevordering van de beroepskwalificaties om het innovatiepotentieel van de bedrijven te verbeteren.

Prioriteit 2: Duurzame regionale ontwikkeling [ongeveer 18,0% van de totale financiering]

Deze prioriteit betreft de duurzame regionale ontwikkeling. Zij omvat drie actiegebieden:

  • bevordering van hernieuwbare energie en ontwikkeling van energiebesparende technologieën;
  • bevordering van de grensoverschrijdende ontwikkeling van infrastructuurmogelijkheden; en
  • bevordering van grensoverschrijdende natuur- en landschapsbescherming alsook milieubescherming.

Prioriteit 3: Integratie en samenleving [ongeveer 18,0% van de totale financiering]

De gezondheidsindustrie en de consumentenbescherming zijn centrale thema's in het dagelijkse leven van de burgers. Het programma heeft een derde prioriteit die verschillende kwesties op deze gebieden behandelt. In de gezondheidszorg zijn de nationale grenzen door de verschillende nationale systemen duidelijk zichtbaar. Wat de consumentenbescherming betreft, kan één voorbeeld van waardevolle grensoverschrijdende samenwerking worden vermeld: de bestrijding van dierziekten. In het kader van deze prioriteit zal ook aandacht worden besteed aan de verbetering van de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor grensoverschrijdende werknemers.

Prioriteit 4: Technische bijstand [ongeveer 6,0% van de totale financiering]

Er wordt ook voorzien in technische bijstand om het programma uit te voeren. Er is ook financiële steun beschikbaar voor administratie, monitoring, evaluatie en controle.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Nederland - Duitsland'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007CB163PO023

Number of decision

C/2007/5809

Datum van definitieve goedkeuring

03/12/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Economie, technologie en innovatie 80 419 235 79 420 927 159 840 162
Duurzame regionale ontwikkeling 24 957 694 24 957 694 49 915 388
Integratie en samenleving 24 957 694 23 959 386 48 917 080
Technische bijstand 8 319 230 9 317 538 17 636 768
Totaal 138 653 853 137 655 545 276 309 398